Εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο

Μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της ‘Αδειας Άσκησης Επαγγέλματος o πτυχιούχος γιατρός πρέπει να γραφτεί στον Ιατρικό σύλλογο. Εκεί που θα ασκήσει το επάγγελμα.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  1. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που το πτυχίο είναι από ξένη χώρα θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και αναγνώριση. Η αναγνώριση γίνεται: από την Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας (εφ’ όσον πρόκειται για χώρες της Ε.Ε.) και από το ΔΟΑΤΑΠ (εφ’ όσον είναι από χώρες εκτός Ε.Ε.).
  2. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς γιατρούς που ανανεώνουν την άδεια ασκήσεως.
  3. 91 ευρώ για εγγραφή και συνδρομή (90 ευρώ ετήσια συνδρομή για το 2010 και 1 ευρώ δικαίωμα εγγραφής).
  4. Προαιρετικά μία (1) έγχρωμη κατά προτίμηση φωτογραφία για χορήγηση ιατρικής ταυτότητας.