Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 & ΤΟΥ Ν. 4624/2019.

Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) & το νόμο 4624/2019, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) τηρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας υιοθετώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, κοινοποίηση, διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό μόνιμο και αορίστου χρόνου, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, Επιστημονικών Συνεργατών, ΕΤΕΠ, διδάσκοντες βάσει του Π..Δ. 407/80, ιατροδικαστές φοιτητές και απόφοιτους Α.Π.Θ. συμπεριλαμβανομένων και των συμμετεχόντων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης (ΤΕΙ, ΟΑΕΔ κλπ), αλλοδαπών φοιτητών, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δασκάλων ξένων γλωσσών,  υποτρόφων, υποψηφίων διδακτόρων, προμηθευτών και επιχειρήσεων, ιδιωτών ως λήπτες υπηρεσιών παρεχόμενων από το Α.Π.Θ. (ασθενείς, εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης, μαθητές λυκείου), εξωτερικών συνεργατών/συμβαλλόμενων μερών (εκμισθωτές ακινήτων, δωρητές), συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ., εργολάβων και προστηθέντων αυτών και κάθε τρίτου μέρους που έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα του Α.Π.Θ. (υποκείμενα των δεδομένων), ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία τους από αθέμιτη επεξεργασία.  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΚΠΔ

Βάσει του ΓΚΠΔ το Α.Π.Θ. αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας των  προσωπικών  δεδομένων της ακαδημαϊκής κοινότητας, που καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα, τις διαδικασίες, τα μέσα και το σκοπό επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τις επιταγές του ΓΚΠΔ και του νόμου 4624/2019. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 996000

To Α.Π.Θ. σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο λαμβάνει τα κατάλληλη τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων από αθέμιτη επεξεργασία. 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρωταρχική νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το Α.Π.Θ. αποτελεί η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, και συγκεκριμένα η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης.

Σε συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και βάσει του σκοπού επεξεργασίας, η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το Α.Π.Θ. βασίζεται ανά περίπτωση επίσης:

 • στη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση
 • στην εκπλήρωση και προστασία των εννόμων συμφερόντων του Α.Π.Θ.
 • στην υποχρέωση για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλων φυσικών προσώπων 
 • στην εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν τη σύναψη της σύμβασης 
 • στη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται από το προσωπικό του Α.Π.Θ., που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των καθηκόντων του. 

Η συλλογή γίνεται κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ή δηλώσεων εγγραφής των φοιτητών, όπως επίσης κατά την υπογραφή σύμβασης ή κατά τη σύναψη άλλης έννομης σχέσης. Συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί επίσης να προκύψει μέσω: 

 1. Της χρήσης της ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών πλατφόρμων  ή  άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και μέσων επικοινωνίας του Α.Π.Θ.,
 2. Αλληλογραφίας και/ ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
 3. Της συμπλήρωσης οποιονδήποτε ερευνών προς βελτίωση των υπηρεσιών του Α.Π.Θ.
 4. Της συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα 
 5. Της συμμετοχής σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ Α.Π.Θ.

 • Δεδομένα Ταυτότητας (Κωδικός χρήστη, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φωτογραφία, Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, εκδούσα Αρχή, Ημερ. Έκδοσης)
 • Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης (ύπαρξη γάμου, αριθμός & ηλικίες τέκνων, ύπαρξη φοιτητικής ιδιότητας)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Βαθμολογική επίδοση φοιτητών 
 • Δεδομένα που αφορούν στο προσοντολόγιο διοικητικού, ακαδημαϊκού, ερευνητικού  προσωπικού 
 • Δεδομένα οικονομικής κατάστασης (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ι.Β.Α.Ν., δάνεια, κατασχέσεις εις χείρας του Α.Π.Θ. ως τρίτου)
 • Δεδομένα περιουσιακής κατάστασης (αρ. κυκλοφορίας αυτοκινήτου εισερχόμενου στην Πανεπιστημιούπολη)
 • Δημογραφικά δεδομένα (Φύλο, Εθνικότητα, Υπηκοότητα,  Ημερ. Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Χώρα Γέννησης)
 • Δεδομένα Υγείας (Α.Μ.Κ.Α., αρ. μητρώου ασφαλιστικών ταμείων) καθώς και ιατρικό ιστορικό, ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικά πιστοποιητικά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και με σκοπό την παροχή ειδικών προνομίων ή/και τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλων φυσικών προσώπων
 • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (όπως cookies, google analytics, διευθύνσεις πρωτοκόλλου internet (IP) κλπ. και στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης) 
 • Βιογραφικά φοιτητών και αποφοίτων

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Α.Π.Θ. κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση καθήκοντός του προς το δημόσιο συμφέρον, όπως επίσης και σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και ανεξάρτητες αρχές, όταν υφίσταται έννομη υποχρέωσή του ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή για να εξυπηρετηθούν τα έννομα συμφέροντά του. Το Α.Π.Θ. κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε ιδιωτικούς φορείς ή επιχειρήσεις με σκοπό τη σύννομη προώθηση (Π.Δ. 206/2005, Φ.Ε.Κ. 251/11-10-2005, τ.Α.’) των φοιτητών και αποφοίτων του στην αγορά εργασίας και σε πρακτική άσκηση.

Κάθε περαιτέρω  διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ  ή τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται. 

Το Α.Π.Θ. δύναται επίσης να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λογαριασμό του. Στην περίπτωση αυτή, τα πρόσωπα αυτά είναι εκτελούντες την επεξεργασία, έχουν τη δυνατότητα διενέργειας μόνο της συγκεκριμένης επεξεργασίας που τους έχει ανατεθεί βάσει σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης και δεσμεύονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 

Το Α.Π.Θ. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που διασφαλίζουν το επίπεδο προστασίας, που χαράσσει ο ΓΚΠΔ. 

Το Α.Π.Θ. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και σε κάθε περίπτωση για όλο το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα (Π.Δ. 768/1980, Π.Δ., 87/1981 & Π.Δ. 480/1985 και κάθε άλλη τροποποιητική αυτών ή άλλη σχετική διάταξη νόμου). 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς μπορεί να συνεπάγεται παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων εφόσον αυτές είναι σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΓΚΠΔ και απαραίτητες για την εκπλήρωση των προαναφερομένων σκοπών. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα δεδομένων έχουν βάσει του ΓΚΠΔ τα εξής δικαιώματα: 

 • Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα τους, που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, όπως επίσης και για κάθε περαιτέρω επεξεργασία αυτών 
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους που διατηρεί το Α.Π.Θ.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών τους δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σε κάποιον άλλον οργανισμό. Δεν ισχύει το εν λόγω δικαίωμα όταν η επεξεργασία δεδομένων γίνεται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος
 • Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ εφόσον επιτρέπεται από το νόμο
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον τα υποκείμενα δεδομένων θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Δικαίωμα ακύρωσης της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ηλεκτρονικό/γραπτό μήνυμα στην αρμόδια μονάδα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη συγκατάθεση. Η ακύρωση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε βασιστεί σε αυτή  και έγινε  πριν την ακύρωσή της. 

Το Α.Π.Θ. ως υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα, που συνεπάγεται η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή τους. Σε περίπτωση όμως, που τα σχετικά αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το Α.Π.Θ. δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία, την  προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα, που αυτά συνεπάγονται, μπορεί κάθε υποκείμενο δεδομένων να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο τηλέφωνο 2310996200 και email data.protection@auth.gr καθώς και δι’ αλληλογραφίας στη διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το Α.Π.Θ. δύναται να επικαιροποιήσει/συμπληρώσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η επικαιροποιημένη/συμπληρωμένη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Α.Π.Θ.