Διαδικασίες έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας / Σύστασης επιχειρήσεων

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας και σύστασης επιχειρήσεων.

Διαδικασία Έναρξης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ή Ατομικής Επιχείρησης

1.Εγγραφή σε επιμελητήριο.

Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, αρχικά, βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο που ανήκει ο ενδιαφερόμενος/ η. (2 αντίτυπα).

Στην περίπτωση που γίνεται εγγραφή για πρώτη φορά, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, χορηγείται βεβαίωση προεγγραφής την οποία καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στην εφορία για την έναρξη επαγγέλματος. Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της έναρξης, καταθέτει το αντίστοιχο αποδεικτικό στο επιμελητήριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής του σε αυτό.

2. Προσωρινή εγγραφή σε ασφαλιστικό ταμείο.

Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής από ασφαλιστικό φορέα.

Για τον Ο.Α.Ε.Ε.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας μαζί με την ταυτότητα.
 • Μια φωτοτυπία των πρώτων ενσήμων του πρώτου ασφαλιστικού φορέα και το πρωτότυπο (για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993)
 • Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ (για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο εφορία ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης θεωρημένη από δημόσια αρχή και μία φωτοτυπία.
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Δικαίωμα εγγραφής  (111,10 ευρώ)
 • Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομία, σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο, στην οποία να αναφέρεται ότι παρέχεται η δυνατότητα για συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται για την εγγραφή του στον Ο.Α.Ε.Ε. και την ταυτότητα του.
 • Υπεύθυνη δήλωση με ανάλογο κείμενο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση, ότι μπορεί ο εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση, που αφορά την εγγραφή.

Στη συνέχεια χορηγείται βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. . Ο ασφαλισμένος, καταθέτει αυτή τη βεβαίωση στην εφορία για να κάνει έναρξη επαγγέλματος.

3. Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.

 Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην εφορία οπού ανήκει η έδρα της επιχείρησης του, στο τμήμα μητρώου, και καταθέτει τα παρακάτω:

(Για πρώτη εγγραφή)

 • Τη βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο
 • Τη βεβαίωση εγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του.
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας ή αν πρόκειται για παραχώρηση, χρειάζεται το συμβόλαιο και αντίγραφο αυτού μαζί με υπεύθυνη. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι παραχωρεί το χώρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα. (Αν άλλαξε κάποιο στοιχείο στη διεύθυνση της έδρας και το συμβόλαιο δεν το γράφει, χρειάζεται επιπλέον και ένας πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κλπ.)

4. Ολοκλήρωση εγγραφής στο ασφαλιστικό ταμείο.

Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος επιστρέφει στον Ο.Α.Ε.Ε. όπου καταθέτει το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο ταμείο και παραλαμβάνει και ειδική βεβαίωση την οποία καταθέτει στη συνέχεια στην εφορία για να κάνει θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.

5. Θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.

 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης επαγγέλματος στην εφορία και εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. ο ασφαλισμένος μπορεί (και πρέπει), να θεωρήσει τα βιβλία και τα στοιχεία του. Αφού προμηθευτεί σφραγίδα, το βιβλίο που υποχρεούται από το νόμο να τηρεί, χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητα του (π.χ. απόδειξη παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.), πηγαίνει στην εφορία, στο τμήμα του κώδικα, και καταθέτει:

 • Το βιβλίο και τα στοιχεία. Το βιβλίο πρέπει να είναι αριθμημένο και τα στοιχεία αριθμημένα και σφραγισμένα.
 • Τη βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο
 • Τη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος

Πάντα πρέπει να έχει μαζί του και την αστυνομική του ταυτότητα.

Διαδικασίες Ιδρυσης – Σύστασης μιας επιχείρησης

Βήματα και Διαδικασίας Ίδρυσης – Σύστασης Επιχειρήσεων

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Gerda Henkel 2024

7ος Ελληνικός Διαγωνισμός GSEA - EO GREECE

13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΕΝ-Εθελοντές για ενισχυτική διδασκαλία ελληνικής γλώσσας

Call for Abstracts - 11th European Conference on Positive Psychology

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023

Διαδικτυακή Εκδήλωση Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες στο Εξωτερικό - Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

“What’s your superpower?” Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Marie Sklodowska Curie Actions: PostDoctoral Fellowships - Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση 1 Ιουνίου στις 12:00

9 και 10 Μαίου 2023 - δια ζώσης Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ!

Διαδικασίες έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας / Σύστασης επιχειρήσεων

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Gerda Henkel 2024

7ος Ελληνικός Διαγωνισμός GSEA - EO GREECE

13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΕΝ-Εθελοντές για ενισχυτική διδασκαλία ελληνικής γλώσσας

Call for Abstracts - 11th European Conference on Positive Psychology

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023

Διαδικτυακή Εκδήλωση Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες στο Εξωτερικό - Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

“What’s your superpower?” Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Marie Sklodowska Curie Actions: PostDoctoral Fellowships - Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση 1 Ιουνίου στις 12:00

9 και 10 Μαίου 2023 - δια ζώσης Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ!