Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΘ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του αντικειμένου του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ (ΓΔ ΑΠΘ),  έτσι όπως αυτό προσδιορίζεται στο Π.Δ. 206/2005, Φ.Ε.Κ. 251/4-10-2005, τ.Α΄, οι παρόντες όροι χρήσης εφαρμόζονται συμπληρωματικά μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΑΠΘ προκειμένου η χρήση των υπηρεσιών του ΓΔ ΑΠΘ να διεξάγεται με τρόπο σύννομο εναρμονιζόμενο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), το νόμο 4624/2019 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη. 

Χρήστες των υπηρεσιών του ΓΔ ΑΠΘ είναι: 

Οι φοιτητές, οι απόφοιτοι, τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΑΠΘ, τα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου, οι εργοδοτικοί φορείς, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι γονείς των μαθητών και οι σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

Οι υπηρεσίες του ΓΔ ΑΠΘ περιλαμβάνουν:

 • Εγγραφή επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα και δημόσια προβολή τους,
 • Ανάρτηση αγγελίας από επιχειρήσεις και αποστολή βιογραφικού από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, απόφοιτους, 
 • Επιλογή βιογραφικών από τη βάση δεδομένων του ΓΔ (βιογραφικά αποφοίτων ΑΠΘ)
 • Εγγραφή φοιτητών, αποφοίτων για παραλαβή newsletter στο προσωπικό τους e-mail 
 • Εγγραφή μελών ΔΕΠ στο δίκτυο ακαδημαϊκών συμβούλων
 • Εγγραφή επιχειρήσεων HR στην ιστοσελίδα του ΓΔ με συνδρομή.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Φοιτητές – Απόφοιτοι

 1. Το βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο, το οποίο εισάγετε στις φόρμες του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ, περιέχουν προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών του υποβαλλόμενου βιογραφικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αντίστοιχου συντάκτη.
 2. Τα δεδομένα σας συλλέγονται για αξιολόγηση και επιλογή σας σε κάποια μελλοντική θέση εργασίας και είναι στη διάθεση των εργοδοτικών φορέων που συνεργάζονται με το ΓΔ ΑΠΘ και αναζητούν προσωπικό για νέες θέσεις εργασίας.
 3. H αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος γίνεται υπ’ ευθύνη σας. Με την αποστολή του βιογραφικού σας, δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
 4. Από τη στιγμή που θα επιλεγεί το βιογραφικό σας σημείωμα από έναν εργοδοτικό φορέα για μια θέση εργασίας, ο τελευταίος καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας του βιογραφικού σας και αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη, που προβλέπεται στον ΓΚΠΔ. Εξακολουθεί να παραμένει δε και στη βάση του ΓΔ ΑΠΘ.

Τα βιογραφικά σημειώματα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής τους. Στο διάστημα αυτό μπορείτε να προβείτε σε συμπλήρωση ή διόρθωση του βιογραφικού σας και των καταχωρημένων σας στοιχείων, όποτε κρίνετε απαραίτητο. Έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε το βιογραφικό σας, όποτε θελήσετε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι το χρονικό σημείο απόσυρσης του βιογραφικού σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΑΠΘ.

 1. Οι όροι χρήσης του ΓΔ διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΑΠΘ, στην οποία και προβλέπονται τα σχετικά δικαιώματά σας.

Συνεργαζόμενοι φορείς του ΓΔ ΑΠΘ είναι:

α) Επιχείρησημε τον όρο «επιχείρηση» νοείται κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι ο αντισυμβαλλόμενος του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ με την έννοια του μελλοντικού εργοδότη φοιτητών και αποφοίτων του ΑΠΘ. 

β) Εργοδότης ή εργοδοτικός φορέας: με τον όρο «εργοδότης» ή «εργοδοτικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είτε ήδη απασχολεί είτε ζητά να απασχολήσει φοιτητές ή αποφοίτους. Η απασχόληση αυτή μπορεί να είναι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σύμβαση έργου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Επίσης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (internship program). 

Ειδικότερα:

 1. Οι εργοδοτικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), μπορούν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΓΔ ΑΠΘ να έχουν πρόσβαση σε βιογραφικά στοιχεία αποφοίτων του ΑΠΘ για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας ή για την εκπόνηση συγκεκριμένων εργασιών. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση των βιογραφικών των αποφοίτων απαιτείται να πραγματοποιηθεί εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΔ ΑΠΘ, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία της εταιρείας και του εκπροσώπου της.
 2. Ο εργοδότης, εξουσιοδοτεί συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της συνεργασίας του με το ΓΔ ΑΠΘ. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την ηθική και σύννομη συμπεριφορά αυτών των προσώπων κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με το ΓΔ ΑΠΘ. 
 3. Οι εργοδοτικοί φορείς θα πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες συνεργασίας που έχει θεσμοθετήσει το ΓΔ ΑΠΘ και απαγορεύεται να κάνουν οποιεσδήποτε παραπλανητικές και αόριστες ανακοινώσεις, που συνιστούν έως και ανάρμοστη συμπεριφορά. Γενικά, απαγορεύεται κάθε αντιδεοντολογική συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με τη δεοντολογία συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΠΘ. 
 4. Το ΓΔ ΑΠΘ  παρέχει τις πληροφορίες στους υποψήφιους εργοδότες με βάση τα όσα έχουν δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή ή απόφοιτο για μια θέση εργασίας. Για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των πληροφοριών ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον ο φοιτητής ή ο απόφοιτος και όχι το προσωπικό του ΓΔ ΑΠΘ. 
 5. Οι εργοδοτικοί φορείς θα πρέπει να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στο ΓΔ ΑΠΘ για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας που οι ίδιες προσφέρουν, καθώς επίσης και για τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. 
  Επίσης, από τη στιγμή της δημοσιοποίησης της ζήτησης της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, το μέγιστο χρονικό διάστημα που παραμένει δημοσιευμένη η θέση στην ιστοσελίδα του ΓΔ για την ανταπόκριση των ενδιαφερομένων είναι ένας μήνας. Οι εκπρόσωποι της επιχείρησης οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί από το ΓΔ ΑΠΘ, να αναφέρουν τις προοπτικές εξέλιξης του εργαζόμενου εντός της εταιρείας. 
 6. Δέσμευση των εργοδοτικών φορέων αποτελεί η μη διατήρηση, ανακοίνωση και προώθηση σε τρίτους των στοιχείων και των προσωπικών δεδομένων φοιτητών και αποφοίτων που περιήλθαν σε γνώση τους λόγω της συμμετοχής τους στη διαδικασία πρόσληψης κάποιου από αυτούς. Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με το ΓΔ ΑΠΘ και με βάση την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οφείλουν να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο διασφάλισης του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας αυτών των πληροφοριών. 
 7. Εφόσον ο υποψήφιος εργοδότης δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και αποφοίτους, τότε το ΓΔ κάνει απολύτως σεβαστή την επιθυμία του, εφόσον όμως αυτό είναι γνωστό εκ των προτέρων και έχει κοινοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την επιχείρηση προς το ΓΔ ΑΠΘ. 
 8. Το προσωπικό του ΓΔ ΑΠΘ είναι υποχρεωμένο να παρέχει την κατεχόμενη πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο για μια θέση εργασίας, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις μεταξύ υποψήφιων εργοδοτών και υποψήφιων εργαζομένων για όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές. 
 9. Ο εργοδοτικός φορέας οφείλει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του αποστέλλονται από το ΓΔ ΑΠΘ σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον εργοδοτικό φορέα επεξεργάζονται με σκοπό τη δυνατότητα κάλυψης της περιγραφόμενης στην ηλεκτρονική αίτηση κενών θέσεων εργασίας. Το ΓΔ του ΑΠΘ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση άρνησης των υποψηφίων να προχωρήσουν σε επικοινωνία με τον αποδέκτη. Ο εργοδοτικός φορέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο ΓΔ ΑΠΘ την πρόσληψη ή τη συνεργασία με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία πληροφορήθηκε διαμέσου αυτού.
 10. Τα στοιχεία των εργοδοτών, που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, επεξεργάζονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την Πολιτική Προστασίας του ΑΠΘ και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη.
 11. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο αιτών εργοδοτικός φορέας παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την κάλυψη θέσεων εργασίας, δηλαδή υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το ΓΔ ΑΠΘ δεν παρέχει σ’ αυτές τις επιχειρήσεις βιογραφικά σημειώματα. 
 12. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων βιογραφικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης της βάσης που θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή αυτής ή τα δικαιώματα των υποκειμένων σε επεξεργασία. «Εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές.
 13. Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.