Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ ανακοινώνει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με το Νόμο 4957/2022 (ΦΕΚ141/τ.Α/21.07.22).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής έχει όποιος/α είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022.

Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής με προτεινόμενο τίτλο και επιβλέποντα, που περιγράφει συνοπτικά τον σκοπό, τη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε ερευνητική ή συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει.
 5. Αντίγραφο πτυχίου*
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 7. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος*
 8. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού
 9. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 10. Συστατικές επιστολές (2)
 11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 12. Εκτύπωση ΑΜΚΑ
 13. 1 φωτογραφία

*Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, η ισοτιμία διαπιστώνεται από έλεγχο του Τμήματος στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με αποστολή στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος (info@physics.auth.gr) των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip), έως την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Ιατρικής

OCCURRENCE AND VARIATIONS OF BACTERIAL COMMUNITY IN HOUSEHOLD MUNICIPAL SOLID WASTE IN RESIDENTIAL AREAS: IMPLICATIONS TO HEALTH RISKS

Πρόσκληση φοιτητών στο 1ο Zero Waste-Circular Economy | InfinityGreece

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου