Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

  • Στην παρούσα βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών της Ελλάδος, όχι όμως το σύνολό τους.
  • Η βάση ενημερώνεται διαρκώς, είτε με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων είτε με τροποποιήσεις των υπαρχόντων Προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιβεβαίωση της Πληροφορίας από τη Γραμματεία του κάθε Προγράμματος.
  • Η οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών περιγράφεται στον Νόμο 4485/2017, από το άρθρο 31 έως και το άρθρο 43. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 114/04.08.2017)
  • Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες (άρθρο 34, Ν. 4485/17)
    Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  H Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ..

ΤΙΤΛΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

URL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δίδακτρα: 3000

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)

1000

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)

Δίδακτρα: 1000

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2000

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Δίδακτρα: 2000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δίδακτρα: 5500

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

3000

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δίδακτρα: 3000

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

-

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1000

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δίδακτρα: 1000