Ομαδική

Η ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη γίνεται με τη διεξαγωγή ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής. Στόχος των ομαδικών εργαστηρίων είναι η προετοιμασία των φοιτητών και αποφοίτων για την επαγγελματική ζωή και η υποστήριξη στις σπουδές τους, μέσα από την αλληλεπίδραση των ίδιων των ενδιαφερομένων και την ευεργετική επίδραση της συμμετοχής σε μια ομάδα. Πρόκειται για κλειστές ομαδικές συναντήσεις, διάρκειας 2-3 ωρών, στις οποίες συμμετέχουν τελειόφοιτοι και απόφοιτοι από όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ. Η κάθε ομάδα είναι μεικτή ως προς το φύλο, την ηλικία, το τμήμα φοίτησης και την επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων. Λαμβάνεται ωστόσο μέριμνα προκειμένου σε αυτή να συμμετέχουν κατά προτεραιότητα τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι του ΑΠΘ.

Με την υποστήριξη των ειδικευμένων συμβούλων σταδιοδρομίας του ΓΔ, οι συμμετέχοντες στα ομαδικά εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να λύσουν απορίες και τελικά να καθοδηγηθούν σε θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία τους. Τα ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των επωφελούμενων των υπηρεσιών, δηλαδή, των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος, και διεξάγονται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο σε θέματα που αφορούν τα εξής:

Ενίσχυση αυτογνωσίας και λήψη επαγγελματικών αποφάσεων

Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, να λάβουν συνειδητές και ενημερωμένες αποφάσεις επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να θέσουν συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους. Το εργαστήριο περιλαμβάνει κυρίως βιωματικές ασκήσεις αυτογνωσίας που βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, ικανότητες  και γενικότερα το δυναμικό τους, να προσδιορίσουν τους επαγγελματικούς τους στόχουςνα αναγνωρίσουν και να βρουν τρόπους επίλυσης σε τυχόν δυσκολίες και εμπόδια που δυσχεραίνουν την επίτευξή τους αλλά και να αναπτύξουν ένα λογικό σύστημα αξιολόγησης των επιλογών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας.

Στρατηγικές αναζήτησης εργασίας.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με κατάλληλους τρόπους και τεχνικές αποτελεσματικής οργάνωσης της αναζήτησης εργασίας και του χρόνου που διαθέτουν.  Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρέχονται συμβουλές για μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν προκειμένου να πετύχουν να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης και να προσεγγίσουν εν δυνάμει εργοδοτικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για αποτελεσματικές τεχνικές αναζήτησης ευκαιριών απασχόλησης τόσο μέσω ανοιχτών θέσεων εργασίας όσο και προσεγγίζοντας την «κρυφή αγορά εργασίας».  Στο πλαίσιο του εργαστηρίου παρέχονται επίσης πληροφορίες για επαγγελματικούς φορείς, συλλόγους, οργανισμούς και προγράμματα, στα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν για αναζήτηση εργασίας.

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

Στόχος του εργαστηρίου είναι να ενημερώσει αναλυτικά τους συμμετέχοντες για τη σωστή σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής.  Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας του Γραφείου είναι στη συνέχεια διαθέσιμοι για τη διόρθωση του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτική επιστολής που συντάσσουν όσοι παρακολούθησαν το εργαστήριο.

Συνέντευξη επιλογής προσωπικού

Τα θέματα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν κυρίως, τα στάδια, τις δυσκολίες και τα μυστικά μιας επιτυχημένης συνέντευξης.  Όσοι παρακολουθούν το εργαστήριο συμμετέχουν επίσης σε μία «εικονική» συνέντευξη, η οποία αξιολογείται και επανατροφοδοτείται από το σύνολο της ομάδας με την επίβλεψη του συντονιστή του εργαστηρίου.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευελιξίας και προσαρμοστικότητας

Στόχο του εργαστηρίου αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια της προσαρμοστικότητας. Η  συγκεκριμένη δεξιότητα προσεγγίζεται πρώτα σε επίπεδο παρατηρήσιμης συμπεριφοράς και μετά εξετάζεται ως προς τους τρόπους που μπορεί να αναπτυχθεί. Στη συνέχεια, η προσαρμοστικότητα αναλύεται σε γνωστικό επίπεδο, ως μετα-δεξιότητα που μαθαίνεται με συγκεκριμένες τεχνικές και χρησιμεύει ως βάση για την ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων αλλά και πως μπορεί να εφαρμοστεί στον επαγγελματικό τομέα. Οι ασκήσεις του σεμιναρίου περιλαμβάνουν αυτοπαρατήρηση και ενδοσκόπηση όσον αφορά στους παγιωμένους προσωπικούς τρόπους διαχείρισης των μεταβολών και κατόπιν συζήτηση και ανατροφοδότηση για το πώς μπορούν να διαφοροποιήθουν αν δεν εξυπηρετούν το ίδιο το άτομο. Επίσης, περιλαμβάνουν ασκήσεις συνειδητοποίησης των γνωστικών σχημάτων που έχει διαμορφώσει ο καθένας και η καθεμία και ποια  προκρίνει σε συνθήκες αλλαγής ή/και αβεβαιότητας.

Δεξιότητες Παρουσιάσεων

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με την αποτελεσματική χρήση των παρουσιάσεων (PowerPoint). Είτε θέλουμε να παρουσιάσουμε μια επιστημονική εργασία, είτε μια επαγγελματική πρόταση, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε δημιουργήσει την παρουσίαση συμβάλλει στην επιτυχημένη έκβασή της. Αναφερόμαστε στο ζήτημα της κατάλληλης σχεδίασης των διαφανειών με αξιοποίηση των αντιθέσεων της δομής, την ποσότητα, την τοποθέτηση και την μορφοποίηση κειμένων, φωτογραφιών και διαγραμμάτων.  Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα χρήσης φόντου, γραμματοσειρών και χρωμάτων. Τέλος, συζητάμε για τη βελτιστοποίηση του τρόπου παρουσίασης και την προετοιμασία του/της παρουσιαστή/στριας.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Όπως έχουν δείξει επιστημονικές έρευνες, η χρησιμότητα της ανάπτυξης δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία σε όλο το φάσμα της κοινωνικής, προσωπικής και εργασιακής ζωής.  Ο ρόλος τους είναι σημαντικός για την άντληση ικανοποίησης από τη ζωή και το επάγγελμα όπως, επίσης, και στη δημιουργία και διατήρηση ικανοποιητικών κοινωνικών σχέσεων. Το εργαστήριο έχει στόχο την γνωριμία με την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ξεκινώντας από την επαφή με τα συναισθήματα, προχωρούμε στην παρουσίαση και ανάλυση των ποιοτικών δεικτών που περιγράφουν τη συναισθηματική νοημοσύνη. Με τα παραδείγματα και τις ασκήσεις του εργαστηρίου στοχεύουμε στη βιωματική αντίληψη των βασικών της παραμέτρων. Στο τέλος δίνεται πρόσθετο υλικό για περαιτέρω εξάσκηση.

Δεξιότητες κινητικότητας για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό.

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν την ετοιμότητά τους για την επιλογή και τις επιπτώσεις μιας εμπειρίας κινητικότητας στο εξωτερικό. Επίσης παρέχονται τόσο συμβουλές για την προετοιμασία και επίλυση πρακτικών θεμάτων για την κινητικότητα όσο και πληροφόρηση για ευκαιρίες κινητικότητας για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό. 

Δεξιότητες μελέτης και προετοιμασία για εξετάσεις.

Το εργαστήριο συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων μελέτης των φοιτητών με στόχο την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών τους.  Επίσης εξασκεί τους φοιτητές σε δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και του άγχους των εξετάσεων.

Stress & Time Management.

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των αποφοίτων ή/και τελειοφοίτων του ΑΠΘ, στη διαχείριση του εργασιακού του άγχους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις πηγές και τους λόγους για τους οποίους βιώνουν άγχος στην εργασία τους αλλά και να μάθουν τρόπους και τεχνικές διαχείρισής του. Επίσης, παρέχονται συμβουλές οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου, ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, διαχείρισης της τηλεφωνικής εργασίας και των επαγγελματικών συναντήσεων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των ομαδικών εργαστηρίων του Μαρτίου 2023 και να δηλώσετε συμμετοχή σε όποιο σας ενδιαφέρει

ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδική

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου