Δομές για την επιχειρηματικότητα στο ΑΠΘ

Οι Δράσεις της Υπηρεσίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. στα πλαίσια ενίσχυσης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του μέσα από την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.» αναπτύσσει υπηρεσίες για τη στήριξη των αποφοίτων, ο στόχος σταδιοδρομίας των οποίων είναι η αυτοαπασχόληση.

Οι δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας συνοψίζονται στο ακόλουθο γράφημα:

Στις ακόλουθες σελίδες θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των δράσεων, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Δομές Στήριξης της Επιχειρηματικότητα στο Α.Π.Θ.

Επιπρόσθετα των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, στο Α.Π.Θ. λειτουργούν οι ακόλουθες δομές για την στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας:

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Γ.Μ.Τ.) της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας λειτουργεί στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Marketing της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Εξυπηρετεί ταυτόχρονα το ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και οργανισμούς – ιδιωτικού και δημόσιου τομέα – που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο για θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Γ.Μ.Τ. είναι:

  1. Η υποστήριξη προς το Τμήμα Marketing της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας με σκοπό την προώθηση στην αγορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και των ερευνητικών ικανοτήτων του Α.Π.Θ.
  2. Η υποστήριξη στη μετατροπή των καινοτομιών που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία στο Α.Π.Θ. σε κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα και η εκμετάλλευση αυτών.
  3. Η ανάπτυξη μιας δυναμικής στο Α.Π.Θ. για την ίδρυση τεχνοβλαστών και την αύξηση των συμβάσεων εκτέλεσης ερευνητικών έργων για λογαριασμό οργανισμών του δημόσιου και  ιδιωτικού τομέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Γ.Μ.Τ.) της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. θα βρείτε εδώ.

ΕΣΠΑ