Υποτροφίες από το Γαλλικό Ινστιτούτο και το ΙΚΥ-Bourses franco-helléniques de Master 2 en France- Λήξη 1 Ιουλίου

Bourses franco-helléniques de Master 2 en France

APPEL À CANDIDATURES
PROGRAMME DE BOURSES FRANCOHELLENIQUE DE MASTER 2 EN FRANCE

Année universitaire 2022 2023

Le service de coopération et daction culturelle de lAmbassade de France/Institut français de Grèce (IFG), avec
le soutien du ministère français de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation, et en
collaboration avec la Fondation hellénique de bourses détudes de lÉtat (IKY), met en place un programme de
bourses dexcellence à destination des diplômés d‘universités grecques désireux d’effectuer la 2ème année de
Master (Master 2) en France, en application des décisions réglementaires concernant le programme telles
qu’approuvées par la décision n°.
69481/Ζ1/06.06.2022, décision conjointe des ministres des Finances et de
l’Education et des Cultes (Journal officiel hellénique
: O.G.G. 2887/Β/07.06.2022).
Lappel à candidatures pour ce programme de bourses, pour lannée universitaire 20222023, est ouvert à
compter du 09/06/2022 et sera clos le
01/07/2022 à 23h00, heure dAthène

Pour toute information complémentaire, prière de contacter :
LInstitut français de Grèce (IFG) à ladresse électronique suivante
: bourses.master2@ifg.gr
La Fondation hellénique de bourses détudes de lEtat (IKY) aux numéros de téléphone
: 2103726325, 210
3726330 et 2103726370, ainsi quà ladresse électronique suivante
: exoterikou@iky.gr

Une assistance technique concernant le dépôt de candidature en ligne est disponible à ladresse : com@ifg.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

  • Λήξη Υποβολής: 1 Ιουλίου 2022

    Τοποθεσία: Ελλάδα