Υποτροφία στη Μνήμη του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΓΚΟΥ σε δύο αριστούχους και άπορους-Λήξη 26 Αυγούστου 2022

Υποτροφία στη Μνήμη του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΓΚΟΥ σε δύο αριστούχους και άπορους – null – €
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει την υποτροφία στη Μνήμη του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΓΚΟΥ σε δύο αριστούχους και άπορους φοιτητές ή φοιτήτριες της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στον κλάδο των Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 4.000, 00€ για κάθε δικαιούχο.
Οι υπότροφοι θα πρέπει επίσης να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, ηλικία μέχρι 36 ετών και βαθμό διπλώματος τουλάχιστον «Λ. Καλώς».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 26.08.2022 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από τη Δ/νση Μέριμνας)
2. Αντίγραφο διπλώματος από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
3. Αλληλογραφία αποδοχής από Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, στον Κλάδο «Ατμοπαραγωγοί & Θερμικές Εγκαταστάσεις»
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων φορολογικού έτους 2020
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου φορολογικού έτους 2020 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι «κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ για το τρέχον ακαδ. έτος
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για μεταπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Ο έλεγχος της προϋπόθεσης της οικονομικής αδυναμίας των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού αυτής, βάσει των από 17.06.2016 & 02.09.2016 αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

  • Λήξη Υποβολής: 26 Αυγούστου 2022

    Τοποθεσία: Ελλάδα