ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο αντικείμενο της ηλεκτρολογίας-Λήξη 30 Ιουλίου

Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ – «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ,Δημοκρατίας240) και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής:
Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε ένα νέο-α, εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.
Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι’ απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΊΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση υποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του,
υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ στα γραφεία του Ιδρύματος στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240 ΤΚ 68.1 32, Αλεξανδρούπολη),
το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1 ) απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής
2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές
3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί περί της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου
για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά με την οικονομική αδυναμία του, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών του και συγκεκριμένα
α) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους 2020 του υποψήφιου και των γονέων του,
β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων του ιδίου και της οικογένειας του υποψηφίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1 599/1 966 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά,
γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2021 του υποψήφιου και των γονέων του.
4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος από την οποία αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου,
5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου
6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των σπουδών του,
7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ)
8) δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1 997) έντυπο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www. klirodotima-altinalmazi.arl

Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το του Ιδρύματος στο Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου αναρτάται στην έδρα του Ιδρύματος και σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www. klirodotima-altinalmazi.arl προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής
και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής.
Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωφελών ΠεριουσιώνΑποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) και για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος).

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές:
ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σεπτέμβριο 2021) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά
(Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) µε την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29 του ΚΔ. 18/23.8.1941
«περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονομιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα
ή τη Σχολή του για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την παρακολούθηση του Τμήματος ή της Σχολής του
και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.

Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους:
ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021 -2022 και η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι αρχικά ενός (1) έτους.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία δύναται να παραταθεί για ένα (1) χρόνο ακόμη, εάν ζητηθεί από τον/την υπότροφο με αιτιολογημένη αίτηση του /της, δύο μήνες τουλάχιστον πριν την λήξη της αρχικής του/της υποτροφίας
και με την προϋπόθεση ο/η υπότροφος να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας και να υπάρχει επάρκεια εσόδων στο Ίδρυμα.
Η έγκριση παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του ΔΣ του Ιδρύματος
( άρθρο 27 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονομιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :
α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των εξεταστέων μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου (αρθρ. 59 παρ. 1του ΑΝ2039/39)
γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Ιδρυμα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή.
Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού , διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 60 παρ.1 του ΑΝ 2039/39)
δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις σπουδές.
Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 61 παρ.1 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α΄ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 1 8/23-8-1 941 )
ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή σε άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυµα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης
(αρθρ.62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το αρθρ. 29 παρ. 1 β΄ του ΚΔ 18/23-8-41)
στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόμους του Κράτους, Σ
ε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 58 του ΑΝ 2039/39) ζ) ο υπότροφος δεν προσκομίζει για τη συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών (αρθρ. 57 παρ.1 του ΑΝ 2039/39) η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Ιδρύματος Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-1941. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (αρθ.59 παρ. 2 του ΑΝ 2039/1939). ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι 250 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.250 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τ Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., , Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού του υποτρόφου άπαξ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του ή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή φοίτησης.
Η πρόσκληση και οι όροι προκήρυξης πρέπει να γνωστοποιείται
α) στην Δ/ νση Κοινωφελών ΠεριουσιώνΑποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ και
β) στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ήτοι στην Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπ/σης -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακ. Θράκης στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με το αρθρ. 56 παρ. 1 του ν.41 ν.4182/2013.
3. Γ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Κατάστημα Αλεξανδρούπολης 306»
ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο ή www.klirodotima-altinalmazi.gr e mail (info@klirodotima-altinalmazi. gr)»

  • Λήξη Υποβολής: 30 Ιουλίου 2022

    Τοποθεσία: Ελλάδα