Δικαιολογητικά Διορισμού

Οι ιατροί για να αναλάβουν υπηρεσία οφείλουν να προσκομίσουν στα νοσηλευτικά ιδρύματα που τοποθετούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης,
 2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
 3. φωτοαντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και της επικύρωσης του (σφραγίδα Χάγης), με φωτοαντίγραφο της μετάφρασης του για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες της Ε.Ε. ή φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου με φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας και αντι? στοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ),
 4. άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
 5. βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάστημα προεκπαίδευσης στο νοσηλευτικό ίδρυμα (εφόσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου),
 6. πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος για την προϋπηρεσία ειδίκευσης, εφόσον τοποθετείται για συνέχιση ειδίκευσης ή για άσκηση σε άλλη ειδικότητα,
 7. βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο,
 8. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα,
 9. γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου (η παραπομπή για εξέταση γίνεται από την υπηρεσία),
 10. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία),
 11. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Σε περίπτωση αναβολής στράτευσης για να συναφθεί η σύμβαση θα πρέπει να προκύπτει από το πιστοποιητικό ότι η αναβολή είναι τουλάχιστον ισόχρονη με το χρόνο τοποθέτησης του ιατρού για ειδίκευση. Το πιστοποιητικό αυτό υποβάλλεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση.

Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή τρίτων χωρών υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν. 4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του Ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του Ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014) ή άδεια διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4251/2014 (στα πλαίσια του προγράμ? ματος D.A.C).

Επιπλέον ζητούνται:

 • Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • Βιβλιάριο ΤΣΑΥ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας)
 • Α.Μ. ΙΚΑ
 • Βιβλιάριο Τραπέζης (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας)