Δικαιολογητικά Αίτησης

Η αίτηση για την λήψη ιατρικής ειδικότητας  υποβάλλεται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υγείας όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας στο οποίο θέλετε να ειδικευτείτε. Για τη Θεσσαλονίκη: 26η Οκτωβρίου 64, 546 27 – τηλ. 2313.330.864.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 314/15-2-2016

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση
  (Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση Νομού Θεσσαλονίκης)
 2. Οι ενδιαφερόμενοι για τοποθέτηση προς έναρξη άσκησης για την απόκτηση ειδικότητας εκτός από την αίτηση υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους?μέλους της Ε. Ε (άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν. 4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του Ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του Ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος, ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους?μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επικύρωσης του (σφραγίδα της Χάγης), το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ όπου αυτό απαιτείται. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.
  • Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
  • Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή πιστοποιητικό περί του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου από τις υπηρεσίες στις οποίες διανύθηκε.

H αίτηση για αναμονή στην ιατρική ειδικότητα μπορεί να γίνει μετά τη λήψη του πτυχίου, έχοντας την άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποβάλλεται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υγείας όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας στο οποίο θέλετε να ειδικευτείτε.

Σύμφωνα με την Υ10δ/40681/17-5-2006 απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α. αιτήσεις που παραλαμβάνονται με FAX λαμβάνουν το τελευταίο πρωτόκολλο της ημέρας και υποχρεούνται εντός πενθημέρου να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά – το οποίο αποδεικνύεται με πρωτόκολλο – άλλως η αίτηση με FAX παύει να ισχύει.

Σε περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών με FAX, σε μερικές περιπτώσεις, απαιτείται εκτός από τα παραπάνω και φύλλο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποβάλλοντα την αίτηση, όπως και ο αριθμός των εγγράφων που αποστέλλονται. Η αίτηση και τα στοιχεία τα οποία θα αναγράφονται στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα που βρίσκονται στην Δ/νση Υγείας του εκάστοτε Νομού στον οποίο βρίσκονται.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Υγείας όπου πρόκειται να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας για ειδικότητα.

Χρήσιμες πληροφορίες για την αίτηση

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 38059/21-3-2007 περί συμπλήρωσης της αρ. Υ10δ/43440/06: Γιατροί που επιθυμούν να ειδικευτούν στις ειδικότητες των οποίων η άσκηση πραγματοποιείται με ενιαία τοποθέτηση, πλην των ειδικοτήτων της Παθολογίας και της Χειρουργικής, μπορούν να υποβάλλουν δύο αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα να χορηγούν μειωμένη και πλήρη άσκηση αντίστοιχα. Εάν επιλέξετε ειδικότητα για την οποία απαιτείται ξεχωριστή τοποθέτηση για το γενικό και ειδικό μέρος (π.χ. καρδιολογία), στη Διεύθυνση Υγείας δηλώνετε ΜΟΝΟ το γενικό μέρος (π.χ. 2 χρόνια παθολογία) της ειδικότητας που έχετε επιλέξει. Μόλις διοριστείτε στο γενικό μέρος της ειδικότητας, κάνετε αίτηση για να μπείτε στην αναμονή για το ειδικό μέρος της ειδικότητας (π.χ. 4 χρόνια καρδιολογίας).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 507/Β΄/20-4-2006 (άρθ. 10): Επιτρέπεται στους γιατρούς, μετά την τοποθέτησή τους στο τελικό προαπαιτούμενο της κύριας ειδικότητας στάδιο ειδίκευσης, να υποβάλουν δύο αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας στη κύρια ειδικότητα, σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα να χορηγούν μειωμένη και πλήρη άσκηση αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που το νοσοκομείο μειωμένης άσκησης αναγνωριστεί για να χορηγεί πλήρη, οι γιατροί υποχρεούνται να αποσύρουν την μία εκ των δύο αιτήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχυρή παραμένει αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο πιθανό χρόνο απορρόφησης.

Εάν επιλέξετε να κάνετε άγονο αγροτικό ιατρείο, εφόσον έχετε κάνει αίτηση για το γενικό μέρος της ειδικότητας, η αίτηση για αναμονή στο ειδικό μέρος της ειδικότητας (επιτρέπεται μόνο μία αίτηση και σε ένα νοσοκομείο), γίνεται όταν διοριστείτε στο αγροτικο ιατρείο. Το προνόμιο του άγονου αγροτικού, ισχύει μόνο για ειδικότητες που έχουν ξεχωριστή τοποθέτηση για το γενικό και ειδικό μέρος της ειδικότητας.