Προκήρυξη Αγροτικών

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης όπου ανακοινώνεται η προκήρυξη των αγροτικών ιατρείων. Η σελίδα αυτή ενημερώνεται με τις νέες θέσεις για τα αγροτικά ιατρεία αμέσως μόλις εκδοθεί νέα σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επομένως, ο ρυθμός ενημέρωσής της εξαρτάται αποκλειστικά από την πληροφόρηση του Γραφείου Διασύνδεσης από το Υπουργείο.

Tηλ. Τμήμα Αγροτικών: 2132161026, 2132161011
Τηλ. Κέντρο Υπ. Υγείας: 213-2161000

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία


Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η
Παρασκευή 13 Μαΐου 2022
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά την καταλυτική ημερομηνία, είναι εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται υπόψη. Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία υποβολής λαµβάνεται υπόψη η ηµερομηνία κατάθεσης  του σχετικού φακέλου στα ΕΛΤΑ ή σε εταιρία ταχυµεταφοράς (courier).

Στις αιτήσεις οι ιατροί δηλώνουν µέχρι δέκα ( 10 ) προτιµήσεις (ισότιµης µοριοδότησης σε περίπτωση ισοβαθµίας) για θέσεις που παραπάνω αναφέρονται και είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού µε τον οποίο κάθε θέση έχει ανακοινωθεί, εκτός από την 10η επιλογή που αφορά σε Νοµό και δεν έχει κωδικό.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

  • Στους Ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.Δ.Υ- Περιφερειακά Ιατρεία του Βορείου Αιγαίου και στα οποία υπάρχει επισήµανση µε αστερίσκο (*), θα καταβάλλεται επίδοµα σύµφωνα µε την αριθµ. 28/2-4-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Βορείου Αιγαίου (Α.Δ.Α ΔΞΟΦ7ΛΔ-2ΝΟ) και β.στους Ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.Δ.Υ-Περιφερειακά Ιατρεία του Νοτίου Αιγαίου και στα οποία υπάρχει επισήµανση µε αστερίσκο (*), θα καταβάλλεται επίδοµα σύµφωνα µε την αριθµ. 85/23-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Α.Δ.Α 7ΨΧΝ7ΛΞ-7ΤΔ), η οποία συµπληρώνει την αριθµ. 23/2-3-2015 απόφαση ( Α.Δ.Α 7ΠΔ17ΛΞ- ΕΡΟ)
  • στους ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. και στα Π.Ε.?.Υ. – Π.Ι. των Ιονίων Νήσων και στα οποία υπάρχει επισήµανση µε αστερίσκο (*) θα καταβάλλεται επίδοµα σύµφωνα µε τις αριθµ.131- 3/29-06-2015 (ΑΔΑ 7ΦΣΣ7ΛΕ-ΡΓΟ),83-9/26-04-2015 (ΑΔΑ ΒΝ9Δ7ΛΕ- ΝΒΦ),82-9/26-04-2015 (ΑΔΑ ΨΥ8Υ7ΛΕ-1ΔΗ) αποφάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
  • Ιατροί (υπόχρεοι και επί θητεία) που :
  • α. µετά το πέρας δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των αποφάσεων διορισµού τους στη Διαύγεια του Υπουργείου Υγείας µε υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσουν στην υπηρεσία µας δεν αποδεχθούν το διορισµό τους και
  • β. ενώ υπηρετούν παραιτηθούν πριν τη συµπλήρωση της δωδεκάµηνης υπηρεσίας υπαίθρου (υποχρεωτικής ή µη) εκτός από την περίπτωση έναρξης ειδικότητας στην ηµεδαπή,

σε επόµενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν έχουν δικαίωµα επιλογής θέσης και οι συγκεκριµένοι γιατροί κατά τη συµπλήρωση της αίτησης στο πεδίο των επιδιωκόµενων θέσεων θα αναγράφουν την λέξη «ΑΖΗΤΗΤΟ».