Εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α.

Ο πτυχιούχος γιατρός, ο οποίος πλέον εργάζεται (ακόμα και ως αγροτικός ή ειδικευόμενος), υποχρεούται να εγγραφεί στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Υγειονομικών (πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονομικών – Τ.Σ.Α.Υ.).

Διεύθυνση E.T.A.A. – Τομέας Υγειονομικών Θεσσαλονίκης: 26ης Οκτωβρίου 90 (Πλατεία Δημοκρατίας), κτίριο Γ2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 28, τηλ.: 2310.513.452, 2310.513.458, 2310.510.124, φαξ: 2310.518.101.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:

 1. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (ειδική βεβαίωση για εγγραφή στο ΤΣΑΥ) (πρωτότυπη).
 2. Βεβαίωση Υπηρεσίας Υπαίθρου ή Νοσοκομείου με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και την υπουργική απόφαση διορισμού για ειδίκευση ή αγροτικό (επικυρωμένο αντίγραφο).
  ή Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για έναρξη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος (επικυρωμένο αντίγραφο).
 3. Φωτοαντίγραφο και των 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή της άδειας παραμονής για τους αλλοδαπούς (επικυρωμένο αντίγραφο).
 4. Πτυχίο (επικυρωμένο αντίγραφο).
  Για πτυχία που αποκτήθηκαν σε χώρες του εξωτερικού:
  1. Για χώρες εντός Ε.Ε.:
   • Επίσημη μετάφραση πτυχίου (πρωτότυπη) & πτυχίο ξενόγλωσσο (επικυρωμένο αντίγραφο).
  2. Για χώρες εκτός Ε.Ε.:
   • Επίσημη μετάφραση πτυχίου (πρωτότυπη) & πτυχίο ξενόγλωσσο (επικυρωμένο αντίγραφο) & αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (επικυρωμένο αντίγραφο).
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη Νομαρχία (επικυρωμένο αντίγραφο).

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ & 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.
Τα δικαιολογητικά μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση π.χ. στην περίπτωση μεταπτυχιακών, διδακτορικών, για ερευνητικά προγράμματα κ.λ.π. γι’ αυτό είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε α