Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρού γίνεται ηλεκρονικά στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου https://www.pis.gr/

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Ιατρού απαιτείται:

 1. Πτυχίο
  α) Ιατρικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή
  β) τίτλος σπουδών εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε. αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α 78), όπως ισχύει ή
  γ. τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ), ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Ιατρικής της ημεδαπής.
 2. Να μην τελεί υπό στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια.
 4. Να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής των ΑΕΙ της ημεδαπής, ή της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή της έκδοσης της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς τρίτων χωρών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου).
 2. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας. 
 3. Πτυχίο:
  α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτειότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος (Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών) 
  β) Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. απαιτείται φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου του κ-μ της Ε.Ε., το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφοτης επίσημης μετάφρασής του και βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης, ότι το πτυχίο πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την οδηγίατης Ε.Ε. 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, μαζί με την επίσημη μετάφρασή της. Όλα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την αρχή του τόπου προέλευσης (APOSTILLE/Χάγης).
  γ) Για ξενόγλωσσα πτυχία από μη κράτος της Ε.Ε. προσκομίζεται φωτοαντίγραφο αυτού, επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και την απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.
 4. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του κράτους προέλευσης της Ε.Κ., όπου απαιτείται (ξενόγλωσσο έγγραφο, μετάφραση και σφραγίδα Χάγης).
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε  δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
  • Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  • ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής – κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ ‘Α 85)
  • ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς
  • ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν.4251/2014 ΦΕΚ ‘Α 80)
  • ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα
  • ή δελτίο μόνιμης διαμονής
  • ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 τουΝ.4356/2015 ΦΕΚ Α’ 181 και άρθρο 3 του Ν.443/2016 ΦΕΚ Α’ 232)
  • ή για τους αλλοδαπούς που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω, απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής και άδεια εργασίας σε απλά φωτοαντίγραφα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι: «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μουιδιότητας», ή στην αντίθετη περίπτωση «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Ο αιτών να έχει την αναγκαία γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα μετην κείμενη νομοθεσία, «Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών πολιτών πρέπει ναυποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήαπό το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας τουΑριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.»
 8. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου αξίας πενήντα ευρώ (50€).ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  • Η χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σε κοινοτικό υπήκοο, ο οποίος επιθυμεί την προσωρινή παροχή υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 78477/ΙΑ/12-7-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2271).
  • Δεν απαιτείται βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για ιατρούς ξένης ιθαγένειας που ασκούν νόμιμα την ιατρική στην αλλοδαπή, προκειμένου να έλθουν αυτοί στην Ελλάδα για επίσκεψη ασθενούς.
  • Σε περίπτωση μη έκδοσης της βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγγελίας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ο ιατρός μπορεί να εργαστεί.
  • Όπου κατατίθενται ξενόγλωσσα πτυχία, θα συνοδεύονται από τη μετάφραση και τη σφραγίδα της Χάγης.

Μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της ‘Αδειας Άσκησης Επαγγέλματος πρέπει να γραφτείτε στον Ιατρικό Σύλλογο Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Αν θέλετε να κάνετε αγροτικό / ειδικότητα σε κάποια άλλη περιοχή, θα πρέπει ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ να διαγραφείτε από τον Ιατρικό σύλλογο που είστε γραμμένοι και να γραφτείτε ΤΕΛΙΚΑ στον Ιατρικό Σύλλογο της νέας περιοχής. Η εγγραφή γίνεται αυθημερόν. Η διαγραφή χρειάζεται 3-4 μέρες ώστε να σταλούν τα χαρτιά σας στο νέο ιατρικό σας σύλλογο. Επομένως, αν γνωρίζετε από νωρίς σε ποιο Νομό θα ασκήσετε πρώτα το επάγγελμα, σας συμφέρει να γραφτείτε απευθείας στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υγείας και κατόπιν στον αντίστοιχο Ιατρικό Σύλλογο.