Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων – Master in Computational and Statistical Data Analytics, MCDA

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Μαθηματικών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Μαθηματικά,Μαθηματικά και στατιστική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1534/04.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.math.upatras.gr/el/studies/msc/mcda

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in Computational and Statistical Data Analytics, MCDA) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης, αναπαράστασης και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές. Ειδικότερα, το ΠΜΣ αποσκοπεί:
  α. στη θεμελίωση γνώσης για μοντέλα ή/και εμπειρικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν συνδυαστικά για την επεξεργασία δεδομένων, στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο των μαθηματικών, της πληροφορικής και της στατιστικής,
  β. στην κατανόηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων διαφόρων τύπων με σύγχρονες αλγοριθμικές – υπολογιστικές τεχνικές,
  γ. στη στατιστική και των συνθηκών εφαρμογής της σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων με το σωστό, για την κάθε περίσταση, τρόπο,
  δ. στην αναπαράσταση, αποθήκευση και παρουσίαση πολύπλοκων δεδομένων,
  ε. στην ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων.

  Οι φοιτητές εκπαιδεύονται τόσο στη θεωρία όσο και στην εφαρμογή μέσω έμπρακτης ενασχόλησης και εργαστηρίων. Το ΠΜΣ παρέχει στους φοιτητές του τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλα τα εργαλεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στατιστικής Ανάλυσης για τη βέλτιστη διαχείριση των πάσης φύσεως δεδομένων της βιομηχανίας, της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ που θα στελεχώσουν, ή στελεχώνουν, από θέση αυξημένης ευθύνης δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιολογώντας κάθε φορά την ωφέλεια που προκύπτει από τη λύση των πολυποίκιλων προβλημάτων που εμφανίζονται, θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

 • Ειδικεύσεις:

  Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in Computational and Statistical Data Analytics, MCDA).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  τηλ: 2610996750
  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ktheo@upatras.gr