Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Επιστήμης των Υλικών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2135/11.6.2018 τ. Β

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.upatras.gr/el/node/7819

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΔΙΠΜΣ έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στην βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, την βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση.

  Σκοπός του προγράμματος είναι:

  1. η εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας,
  2. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του ΔΙΠΜΣ τόσο σε επίπεδο θεωρίας, σχεδίασης οπτικών και οπτοηλεκτρονικών δομών και συστημάτων, όσο και πειραματικής ανάπτυξης και τεχνικής εφαρμογής σε σύγχρονους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος,
  3. η διερεύνηση και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καίριοι για την χώρα τομείς παραγωγής προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με στόχο την προσφορά τεχνολογικών λύσεων και την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους
  4. ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και ειδικότερα:
  5. η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να στελεχώσουν άμεσα παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης, συνεισφέροντας με νέα γνώση, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες του πεδίου
  6. η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να παράγουν καινοτομία και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα πλαίσια περαιτέρω διδακτορικών σπουδών ή ανεξάρτητης βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης
  7. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δράσεων και ενίσχυση των παραγωγικών τομέων με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΙΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Tο ΔΙΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική»

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πάτρας
  • Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Γραμματέας:  Μαρία Σκαπέρδα
  Τηλ. 2610 996301, 2610 996333, 2610 969344