Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

  Τμήμα: Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Μηχανοκίνητα οχήματα, πλοία και αεροσκάφη

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1626/10.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.upatras.gr/el/node/7810

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την ειδίκευση στην περιοχή του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού και ειδικότερα στις κατευθύνσεις: (i) Σχεδιασμός και Παραγωγή, (ii) Ενεργειακά Συστήματα, και (iii) Υπολογιστική – Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική όσο και στην πρακτική της διάσταση.

  Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι:

  α. η εκπαίδευση σε πεδία τεχνολογικής αιχμής στο αντικείμενο του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,
  β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
  γ. η διερεύνηση πραγματικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο τομέας της τεχνολογίας και παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς και η αναπτυξιακή προσπάθεια προώθησης της τεχνολογίας και βελτίωσης της παραγωγικής δομής στην Ελλάδα,
  δ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ επιστημονικές περιοχές,
  ε. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη τεχνολογία του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνούς τεχνολογικού περιβάλλοντος,
  στ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία τα οποία θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στην βιομηχανική παραγωγή και σε αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την βιώσιμη ανάπτυξη.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
  – Διπλωματούχοι τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών καθώς και διπλωματούχοι άλλων τμημάτων μηχανικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  – Πτυχιούχοι τμημάτων σχολών θετικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  – Πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ αντικειμένων συναφών με αυτό του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού» και στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  1) Σχεδιασμός και Παραγωγή
  2) Ενεργειακά Συστήματα
  3) Υπολογιστική – Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  secretar@mech.upatras.gr

  τηλ.: 2610969401, 2610969404