Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

  Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1849/23.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»
  επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις και να εμβαθύνει στη
  μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού
  κόσμου, αφενός μεν δηλαδή του Βυζαντίου, αφετέρου
  δε της δυτικής Ευρώπης, με παράλληλη αναφορά, όταν
  κρίνεται εφικτό, τόσο στις περιοχές της βόρειας Βαλκανικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου. Δεδομένης
  της αλληλεξάρτησης των βασικών βυζαντινολογικών
  κλάδων και του κλάδου της Μεσαιωνικής Ιστορίας της
  Δύσης οργανώνεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα τριών κατευθύνσεων με κοινά και επιλεγόμενα ανά κατεύθυνση
  σεμινάρια, εργαστήρια και ασκήσεις.
  Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους
  μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της σύγχρονης έρευνας και να τους προετοιμάσει για την συγγραφή πρωτότυπων εργασιών στους εξής
  τομείς ειδίκευσης: (I) Βυζαντινή Ιστορία, (II) Μεσαιωνική
  Ιστορία της Δύσης καθώς και (III) Βυζαντινή Αρχαιολογία
  και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
  αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πέραν
  αυτών, στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας
  γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος
  της αλλοδαπής.
  Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις
  προβλέψεις του άρθρου 34 § 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
  114/τ. Α΄/4-8-2017) και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
  Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές
  Σπουδές».

 • Ειδικεύσεις:

  I) Βυζαντινή Ιστορία ή II) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης ή III) Βυζαντινή Αρχαιολογία και
  Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης