Νομική και Διοικητική Επιστήμη

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική,Διαχείριση και διοίκηση,Πολιτικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2704/τΒ/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://pubadmin.panteion.gr/el/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%83/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%C2%AB%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%C2%BB.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η
  ανάδειξη και μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων, που σχετίζονται με τη Διοικητική Επιστήμη και
  τη Δημόσια Διοίκηση.
  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η εξοικείωση πτυχιούχων με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία σε ό,τι
  αφορά στις θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα σε θέματα
  Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης, Διοικητικής Επιστήμης
  και Δημόσιου Μάνατζμεντ και Δικαίου, Τεχνολογίας και
  Οικονομίας
  Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
  θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε Πανεπιστήμια, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και τους Οργανισμούς του Δημοσίου, σε
  ελεγκτικούς φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα,
  καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς,
  με σκοπό, αφενός, τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων
  και, αφετέρου, την αντιμετώπιση των αναγκών και των
  προβλημάτων, που προκύπτουν στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.
  Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση
  για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Κατηγορίες πτυχιούχων
  Στην Κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων
  Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
  από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα
  σχετικά με το Δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης, την προβληματική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, αλλά και της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
  Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Κατηγορίες πτυχιούχων
  Στην Κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
  Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
  της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
  ως ισότιμων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («Λίαν Καλώς»). Με
  ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων
  επιστημονικών κλάδων των Κοινωνικών και Πολιτικών
  Επιστημών.
  Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ
  ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ
  Κατηγορίες πτυχιούχων
  Στην Κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
  Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
  της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί
  μαθήματα σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, το Δημόσιο
  Μάνατζμεντ και τη Διοικητική Επιστήμη, που να προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Εθνική και
  Ενωσιακή Διοίκηση, β) Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο
  Μάνατζμεντ και γ) Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία