Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Master in Sustainable Fisheries, Aquaculture

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Αλιεία,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 632/27.02.2020

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://asfa.upatras.gr/?page_id=1612

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών ζωής ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στη βιώσιμη παραγωγή υδρόβιων οργανισμών, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο αντικείμενο αυτό εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στη βιώσιμη παραγωγή, η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στην περιβαλλοντική διάσταση στις εφαρμογές και τεχνικές παραγωγής. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στο υδάτινο οικοσύστημα, τους εκμεταλλευόμενους οργανισμούς,
  τα συστήματα παραγωγής, τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον αλλά και σε μεθοδολογίες επιστημονικής προσέγγισης του αντικείμενου.
  Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
  α) Η γνώση και κατανόηση των αρχών της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών και της ποικιλομορφίας των ειδών που καλλιεργούνται υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων.
  β) Η κατανόηση και κριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης των αειφόρων πρακτικών στον τομέα της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών.
  γ) Η ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής αξιολόγησης των νέων εξελίξεων της παραγωγής όσον αφορά τις εμπορικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της.
  δ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα και η σύνθεση των πληροφοριών από διεπιστημονικές πηγές.
  ε) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την ανάλυση της έρευνας με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.
  στ) Η τελική απόδοση στον ευρύτερο υδατοπαραγωγικό τομέα επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

  Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.

  Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων μπορεί να γίνει δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

  Ειδική φοίτηση

  Δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους, που δεν ανήκουν στους φοιτητές του ΠΜΣ να συμμετάσχουν -μετά από σχετική αίτησή τους στην συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, να συμμετάσχουν σε ένα έως δύο μαθήματα (εκτός της μεταπτυχιακή Εργασίας)  (μέχρι 16 ECTS συνολικά). Το κόστος για τους μη φοιτητές του ΠΜΣ είναι 300 ευρώ ανά μάθημα. Το σύνολο των συμμετεχόντων αυτής της κατηγορίας δεν θα ξεπερνά το 30 % του συνόλου των φοιτούντων στο πρόγραμμα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  http://asfa.upatras.gr/?page_id=10