Διοίκηση Εκπαίδευσης – Education Management

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση,Εκπαίδευση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 1319/13.04.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3400

  URL Ιστοσελίδας: http://manedu.upatras.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως αντικείμενο την παροχή
  εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Διοίκησης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο των Επιστημών Αγωγής και Διοίκησης, με ανάπτυξη στελεχών εξειδικευμένων στους τομείς του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και της διοίκησης της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Διά Βίου μάθησης.
  Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοίκησης και Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της Διά Βίου μάθησης, παρέχοντάς τους μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τις τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  Παράλληλα με την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει:
  α) στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών
  μονάδων και
  β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και ειδικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
  Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές διοίκησης της εκπαίδευσης.
  Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:
  1. Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του μάνατζμεντ και το πως αυτές εφαρμόζονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  2. Να μυηθούν στις έννοιες της εκπαιδευτικής έρευνας και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και να προωθούν την ερευνητική κουλτούρα στην εκπαίδευση.
  3. Να ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής μάθησης, αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
  4. Να επιδεικνύουν πρότυπα και ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα. Συνεπώς, το Π.Μ.Σ. βάσει του προγράμματός του είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, πτυχιούχους, φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, δημόσιους υπάλληλους, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης για να ανταποκριθούν στα σύνθετα επαγγελματικά τους καθήκοντα και να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Διοίκηση Εκπαίδευσης» [Master of Science (MSc) in “Education Management”]

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι
  263 34 Πάτρα
  Πληροφορίες καθημερινά κα Βότση Σοφία (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) από 9:00 έως 14:00.
  Τηλ: 2610369203 , 2610369225
  Fax: 2610369187
  email: manedu@upatras.gr