Βιοϊατρική Μηχανική, Biomedical Engineering, BMEAUTh

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ, Τεύχος 2, 3807/2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2250

  URL Ιστοσελίδας: http://bme.web.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Βιοϊατρικής Μηχανικής σε συστήματα υγείας για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Στόχος είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφή Τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού και η εκπαίδευσή τους στην Βιοϊατρική Μηχανική για τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη στη Βιοϊατρική Μηχανική στη χώρα μας και διεθνώς. Οι απόφοιτοι/ες του ΔΠΜΣ θα μπορούν να καλύψουν εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό εφαρμογών του τομέα τεχνολογίας των υπηρεσιών υγείας.
  Το πεδίο ανάπτυξης βιοϊατρικών συστημάτων και εφαρμογών και η εξέλιξή τους προϋποθέτει τη συνεργασία επιστημόνων με ευρύ φάσμα γνώσης και κατανόησης των Θεμελιωδών Επιστημών της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Μηχανικής και της Πληροφορικής. Αυτή η πολυπρισματική συνύπαρξη επιστημόνων θα επιτρέψει την διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των μεμονωμένων τεχνογνωστικών προσεγγίσεων προς χάριν της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου τεχνολογιών υγείας και εξέλιξης της βιομηχανίας συστημάτων υγείας, κάτι που θα συμβάλει στην αναβάθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως.
  Το εν λόγω ΔΠΜΣ φιλοδοξεί να προσφέρει μία ευρεία και ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στον ευρύτερο χώρο της επιστημών υγείας, μηχανικής και πληροφορικής μέσω της βαθιάς κατανόησης των επιμέρους αρχών και εμβάθυνση στα σημεία τομής των εν λόγω επιστημών με διασύνδεση και συνέργεια.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κατηγορίες Υποψηφίων
  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του ΔΠΜΣ
  • Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του
  Ν.4485/2017, και μόνο ένας/μια κατ΄ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
  που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
  Να σημειωθεί ότι δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
  σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
  Τ

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Biomedical Engineering» (τίτλος στην ελληνική «Βιοϊατρική Μηχανική»).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Τμήμα Ιατρικής
  Τμήμα Χημικών Μηχανικών
  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Τμήμα Πληροφορικής
  Τμήμα Βιολογίας

 • Σημειώσεις:

  Η τιμή τέλους φοίτησης για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 750 Ευρώ ανά εξάμηνο και για πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 1500 Ευρώ ανά εξάμηνο).

  Contact

  For any enquiries regarding BME-AUTh, please send e-mail to bme@auth.gr