«Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» (Master of Science (M.Sc.) in «Financial Management of Public Organizations and Units»

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

  Τμήμα: Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την πλήρη, 4 για την μερική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 1403/08.04.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

  URL Ιστοσελίδας: https://bankfin.unipi.gr/en/msc-po/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2021-2022

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, εστιασμένης στις ιδιαιτερότητες του Δημοσίου Τομέα.
  Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
  i) Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
  ii) Η σημαντική ενίσχυση των ουσιαστικών προσόντων των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου.
  iii) Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών του δημοσίου τομέα και η κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.
  iv) Η σημαντική ενίσχυση της δυνατότητας της δημόσιας διοίκησης να στελεχώνει θέσεις σε φορείς της, οι οποίες απαιτούν σε βάθος κατανόηση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, και
  ν) Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών και μονάδων μέσω της επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού τους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» (Master of Science (M.Sc.) in «Financial Management of Public Organizations and Units»)

 • Σημειώσεις:

  Secretary Operating Hours

  • 1st Floor Secretary (Office 116):
   • Mon-Frid until 14:30
   • Tuesday until 17:00
  • 3rd Floor Postgraduate Secretary (Office 328):
   • Monday and Tuesday from 08:00 to 15:00και Τρίτη από 8:00πμ
   • Wednesday, Thursday and Friday from 08:00 to 20:00

  Telephone numbers: 210 4142093, 210 4142226, 210 4142184, 210 4142090
  email: grad-fin@unipi.grxrh-secr@unipi.gr