Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρμοσμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 1 έτος

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3839/18.08.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://mscmed-auth.gr/surgery/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-26

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μελέτη, η έρευνα και η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο της στοχευμένης χειρουργικής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα εστιάζει στη θεωρητική, αλλά και στην πρακτική κατάρτιση νέων επιστημόνων υγείας, αλλά και επιστημόνων από θετικές επιστήμες στις σύγχρονες εξελίξεις μεθόδων απεικόνισης και τη συνεισφορά τους στη στοχευμένη χειρουργική κατά την περιεγχειρητική περίοδο.

  Η σύγχρονη χειρουργική με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συστηματική κλινική έρευνα έρχεται να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Η χειρουργική του σήμερα προσπαθεί να είναι, όπου είναι δυνατόν, ελάχιστα επεμβατική, με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση στον/ στην ασθενή. Αυτό επιτυγχάνεται με τις σύγχρονες τεχνικές της λαπαροσκόπησης, της ρομποτικής, της ενδοσκόπησης. Η σύγχρονη χειρουργική προσπαθεί να προσφέρει ξεχωριστά πλεονεκτήματα που αποτυπώνονται στα παρακάτω οφέλη για τον/την ασθενή: επεμβάσεις μεγάλης ακρίβειας, μειωμένη απώλεια αίματος, ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, μείωση πιθανότητας μετεγχειρητικών επιπλοκών, άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, γρήγορη επάνοδος του/της ασθενούς στην καθημερινότητά του/της, μικρότερο κόστος νοσηλείας.
  Ένα επιστημονικό πεδίο που εμφανίζει εξαιρετική κλινική σημασία και εξελίσσεται συνεχώς είναι της σύγχρονης απεικόνισης. Η εξέλιξη αυτή συναρτάται με την εντυπωσιακή πρόοδο που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στις μεθόδους απεικόνισης οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα τη λεπτομερέστερη αποτύπωση της ανατομίας του κάθε οργάνου με αποτέλεσμα η απεικόνιση να καθίσταται μια τρέχουσα, διαρκώς ανανεωνόμενη πραγματικότητα.

  Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον α- φορά την πιστή ανατομική αναπαράσταση του οργάνου καθώς και των υποκείμενων παθολογικών εξεργασιών με αποτέλεσμα να αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά εργαλεία για έναν χειρουργό. Με τη χρήση τους, ο/η χειρουργός δύναται να παρατηρήσει λεπτομερώς την ανατομία του οργάνου, να εντοπίσει την ακριβή θέση της βλάβης, να οργανώσει με ακρίβεια και ασφάλεια τη χειρουργική επέμβαση με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπλοκές. Με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών και εξελιγμένων προγράμματα επεξεργασίας ιατρικών εικόνων, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής τρισδιάστατων (3D) μοντέλων, μοναδικών για κάθε ασθενή, ώστε να είναι γνωστή με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια, η έκβαση αλλά και η επιλογή του κατάλληλου τύπου χειρουργικής επέμβασης. Η σύγχρονη χειρουργική με τη συνδρομή νέων καινοτόμων απεικονίσεων, εγκαινιάζει την εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής ή/και ιατρική ακριβείας (precision medicine) καθώς τα μοντέλα οργάνων που προκύπτουν είναι μοναδικά για τον/την κάθε ασθενή.

  Στο προτεινόμενο Π.Μ.Σ. θα υπάρξουν θεματικές ενότητες που θα αναφέρονται σε κλινικά ενδεδειγμένους τρόπους επιλογής και εφαρμογής συνδυασμού θεραπευτικών σχημάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών που χρίζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, αλλά και σε μεθόδους για την απεικονιστική παρακολούθησή τους.
  Θα αναφερθούν κατευθυντήριες και σύγχρονες τάσεις στην επιλογή όχι μόνον του θεραπευτικού σχήματος αλλά και της διαγνωστικής μεθόδου που θα αναδείξει την έκταση της βλάβης και θα παρακολουθήσει την ανταπόκρισή της στην θεραπεία απεικονίζοντας και ενδεχόμενες παρενέργειές της.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου στον τομέα της σύγχρονης στοχευμένης χειρουργικής με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών απεικόνισης.
  Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή κατάρτιση και προετοιμασία των φοιτητών/-τριών του με σκοπό να προσαρμοστούν στα νεότερα δεδομένα που ενσκήπτουν στον τομέα της χειρουργικής και να εξοικειωθούν με τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες έρευνας και διδασκαλίας στο ευρύ πεδίο των καινοτόμων απεικονίσεων στη σύγχρονη χειρουργική.
  Οι βασικοί στόχοι ίδρυσης του Π.Μ.Σ. ορίζονται ως:
  – Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα στο επιστημονικό πεδίο των καινοτόμων απεικονίσεων στη σύγχρονη χειρουργική.
  – Η εξάσκηση στην εφαρμογή των γνώσεων στις απαιτήσεις της κλινικής πράξης και παροχής φροντίδας υγείας.
  – Η εκπαίδευση στη διεπιστημονική πρακτική και έρευνα και στην ικανότητα να συνθέτουν γνώσεις για να βελτιώνουν το κλινικό έργο.
  – Συμβολή στη στελέχωση των δομών και υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  – Στην προβολή του ερευνητικού έργου των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο πλαίσιο των σπουδών τους.
  – Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ αποτελούν, αφενός μεν η παροχή στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες νεότερων επιστημονικών γνώσεων και ερευνητικών μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/-ές για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, αφετέρου δε η καλλιέργεια των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.
  Αποστολή όλων των συμμετεχόντων/-ουσών στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και η προώθηση συνεργασιών με συναφή εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμμματα και κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
  α) Οι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). β) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν
  να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
  γ) Γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι/-ες Σχολών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. (και παλαιοί/-ές απόφοιτοι/-ες Τ.Ε.Ι.) (όπως Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων), πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών Σχολών (π.χ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κα άλλων συναφών Σχολών.
  δ) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρμοσμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις»(MSc: Precision Surgery with Innovative Imaging Methods)