Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3306/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://tiemps.uniwa.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Βασικοί στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι τόσο η επικαιροποίηση και απόκτηση νέων γνώσεων των αποφοίτων όσο και η εξοικείωσή τους με την βιοτεχνολογία, τις μεθόδους της και τον τρόπο εφαρμογής τους στην βασική και εφαρμοσμένη βιοϊατρική έρευνα.

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο των βιοϊατρικών μεθόδων και της τεχνολογίας για τη διάγνωση νοσημάτων, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του οι απόφοιτοι να έχουν αποκτήσει:
  • μια ευρεία, αλλά αναλυτική θεώρηση των επίκαιρων θεμάτων στον τομέα της διάγνωσης,
  • βασικές αρχές των επιστημών και της τεχνολογίας που συνδέονται με τη διάγνωση,
  • την εξέλιξη της γνώσης σε ανώτατο επίπεδο και την κατανόηση εννοιών, αρχών, θεωριών και εφαρμογών εξειδικευμένων τεχνολογιών σε συγκεκριμένα επιλεγμένα θέματα,
  • ανάπτυξη της ικανότητας ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε θέματα διάγνωσης,
  • ικανότητα κριτικής σκέψης σε θέματα που σχετίζονται με ρόλους και ευθύνες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων Παν/μίων της αλλοδαπής, απόφοιτοι τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας και Ζωής (Life Sciences), Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Μεταπτυχιακού
  Email: tiemps@uniwa.gr
  Τηλέφωνο: 210 53 85 690 (Εσωτ.: 5690)
  Ιωάννα Φλώρου
  Πανεπιστημιούπολη 1, Κτίριο Κ5
  Γραμματεία τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών