Γλωσσολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

  Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 7 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1658/11.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes/pms-glossologia

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-2027

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης στην ειδικότητα της Γλωσσολογίας και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και να απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν τη γλώσσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάτοχοι πτυχίου ή Δ.Μ.Σ. Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι τίτλοι των οποίων έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ. Α’/1-4-2005).

 • Σημειώσεις: