Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3312/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: http://mscdatacom.eee.uniwa.gr/index.php/el/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των Επικοινωνιών και των Δικτύων Δεδομένων.
  2. Το παρόν ΠΜΣ έχει σκοπό να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε τεχνολογίες αιχμής που αφορούν στο πεδίο των ευρυζωνικών τεχνολογιών μετάδοσης και δικτύωσης καθώς και στον κρίσιμο υποστηρικτικό ρόλο των ασύρματων και οπτικών επικοινωνιών για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών δικτύου. Απευθύνεται σε υποψηφίους που
  επιθυμούν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα, να ενισχύσουν το ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ τους και να ενδυναμώσουν τις προοπτικές της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους εξέλιξης κατακτώντας ένα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μέσα από ένα προσεκτικά επιλεγμένο και συμπαγές πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα σε 4G-5G Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4G-5G Ασύρματες-Οπτικές Τεχνολογίες και Δίκτυα καθώς και σε αναδυόμενες δικτυακές υπηρεσίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η Νεφουπολογιστική, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα προαναφερόμενα πεδία.
  3. Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  • να σχεδιάζουν και να αναπτύσουν το υλικό ή/και το λογισμικό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν λειτουργικά στα σύγχρονα ασύρματα/ενσύρματα δίκτυα δεδομένων και κινητών επικοινωνιών,
  • να αξιολογούν τις τηλεπικοινωνιακές επιδόσεις και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με την εκτέλεση εξειδικευμένων μετρήσεων,
  • να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν κυκλώματα και διατάξεις RF-Μικροκυματικών και Οπτικών Συχνοτήτων,
  • να σχεδιάζουν, να επιβλέπουν και να αξιολογούν την εγκατάσταση σύγχρονων ασύρματων δικτύων πρόσβασης,
  • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύνθετα έργα ανάπτυξης ενσύρματων/ασύρματων δικτύων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε ένα εύρος που περιλαμβάνει τα δίκτυα πρόσβασης, τα δίκτυα κορμού και την παροχή των υπηρεσιών τελικού χρήστη,
  • να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ισότιμο ή ανώτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο ευρύτερο πεδίο των Επικοινωνιών και των Δικτύων Δεδομένων με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών
  ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής.

 • Σημειώσεις:

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) “Επικοινωνίες & Δίκτυα Δεδομένων”

  Διεύθυνση : Θηβών 250 & Π. Ράλλη , Αθήνα – Αιγάλεω, 12244
  + Τηλ:+30 210 538-1225,1515
  + Fax: +30 210 538-1226
  + Email: ssavaid@uniwa.gr