Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θεολογική Σχολή

  Τμήμα: Θεολογίας

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3006/08.07.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2200

  URL Ιστοσελίδας: https://regs.theo.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» είναι η διεπιστημονική μελέτη και η έρευνα της πολυεπίπεδης σχέσης μεταξύ της θρησκείας και της πολιτικής και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας και της ειρήνης.
  Στο πλαίσιο αυτό, βασικός παράγοντας είναι η ορθή διαχείριση του ανθρωπίνου κεφαλαίου από την πλευρά των θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών στα μεταβαλλόμενα διεθνή πολυθρησκευτικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ειδικότερα στη γεωπολιτική πραγματικότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσέγγιση και κατανόηση του ρόλου της θρησκευτικής και πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο της διοίκησης και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στα ποικίλα κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα στα οποία το Ισλάμ κατέχει κυρίαρχη θέση.
  Η διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου συμπεριλαμβάνει γνωστικές περιοχές, όπως: θεολογία, θρησκεία, Ισλάμ, θρησκεία και γεωπολιτική, θρησκεία – κοινωνία και πολιτισμός, θρησκεία – κράτος και οικονομία, θρησκεία – διεθνής ασφάλεια και διεθνείς οργανισμοί, θρησκεία και χειρισμός κρίσεων, ηγεσία – διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και λήψη αποφάσεων.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης, η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας, η παροχή εξειδικευμένων δεξιοτήτων καθώς και η διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και με σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας και δεοντολογίας.
  Η θρησκεία ως ένα παγκόσμιο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο επηρεάζει ποικιλοτρόπως τις διεθνείς σχέσεις είναι επίσης πολύπλευρη και ως εκ τούτου καθίσταται μία από τις πιο σημαντικές μεταβλητές τους. Είναι πλέον γενική η παραδοχή ότι οι βασικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων δεν μπορούν να προσφέρουν μια πλήρη ερμηνεία της διεθνούς πολιτικής και όσων συμβαίνουν στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, χωρίς να λάβουν υπόψη τους την εξέλιξη και τη λειτουργία του θρησκευτικού φαινομένου.
  Το Π.Μ.Σ. αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου και στελεχών ικανών να εμβαθύνουν, να λειτουργήσουν και να ηγηθούν αποτελεσματικά τόσο
  σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στο ευρύτερο πεδίο που περιλαμβάνει τη σχέση της θρησκείας της γεωπολιτικής και της ασφάλειας στο σύγχρονο, διεθνές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  Έμφαση δίνεται: α) στη μελέτη του ρόλου της Θρησκείας στη διεθνή σκηνή, στη διασύνδεσή της με την Γεωπολιτική και την εξωτερική πολιτική των Κρατών καθώς και στη συμβολή των διεθνών θρησκευτικών Οργανισμών στην πρόληψη συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας, β) στην μεθοδολογία της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της ενίσχυσης της διοικητικής αποτελεσματικότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, μέσα από την καλλιέργεια διαπολιτισμικής επικοινωνίας και την τροποποίηση συμπεριφορών και στερεοτυπικών αντιλήψεων.
  Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι φοιτητές/-ριες να:
  I. προσεγγίζουν κριτικά τη σύγχρονη, πλουραλιστική και ευμετάβλητη θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα
  II. διακρίνουν τη θρησκεία ως παράγοντα και εγγυητή της κοινωνικής συνοχής αλλά και ως αφορμή ή άλλοθι εντάσεων και συγκρούσεων
  III. προσδιορίζουν κριτικά και εποικοδομητικά τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θρησκευτικές συνιστώσες που έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις αραβικές χώρες και ευρύτερα τον ισλαμικό κόσμο
  IV. γνωρίζουν στοιχεία της ισλαμικής ιστορίας και θεολογίας ώστε να ερμηνεύουν τις σύγχρονες πολιτιστικές, πολιτικές και θρησκευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αραβικός κόσμος και οι λαοί της Μέσης Ανατολής
  V. καλλιεργούν δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν με άτομα από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο
  VI. αντιληφθούν τη συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή και στον διάλογο μεταξύ χριστιανισμού και θρησκειών
  VII. κατανοούν το φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού διακρίνοντας τις πολιτιστικές, ιστορικές, θεολογικές και πολιτικές αιτίες του.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-κτές:
  α) πτυχιούχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Π.Π.Σ.) Θεολογίας και της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών (Ε.Κ.Μ.Σ.), προπτυχιακά προγράμματα που ήδη λειτουργούν στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.
  β) πτυχιούχοι θεολογίας, πολιτικών, νομικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, δημόσιας διοίκησης και γενικότερα των ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  γ) πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.
  δ) πτυχιούχοι οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται για το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  ΠΜΣ Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
  Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή,
  1ος Όροφος Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54124
  +30 6947309678 (CU – Viber – WhatsApp), +30 2310997130
  regs.auth@gmail.com