Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων – Βig Data Driven Networked Systems

 • Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών της Πληροφορίας και Πληροφορικής

  Τμήμα: Πληροφορικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3216/22.07.2021

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://di.ionio.gr/gr/studies/postgraduate-studies/pms-bdns/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων», έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Πληροφορικής, και πιο συγκεκριμένα στην τομή των ερευνητικών πεδίων της Επιστήμης Δεδομένων και Δικτυωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα επιμέρους πεδία εξειδίκευσης που φιλοδοξεί να καλύψει αφορούν στη μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία δεδομένων, διαχείριση γνώσης, ανάλυση δεδομένων, θεωρία υπολογισμού και βελτιστοποίησης, δίκτυα Η/Υ και επικοινωνιών, διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αποφάσεων και συνεργατικά συστήματα, στοχαστικές διαδικασίες, βιοπληροφορική, ασφάλεια-ιδιωτικότητα συστημάτων και δεδομένων, παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα και συστήματα διαχείρισης δεδομένων νέφους, και Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της πληροφορικής και των επιμέρους πεδίων της Επιστήμης Δεδομένων και Δικτυωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. Με το συνδυασμό εξειδικεύσεων σε θεμελιακές περιοχές της επιστήμης της Πληροφορικής και την έκθεση σε προηγμένα ερευνητικά ζητήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ «Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων» θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές, είτε ως δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (τεχνολογικούς, επαγγελματικούς, κ.ά.)

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, των οποίων το πτυχίο ή δίπλωμα έχει σχέση με την Πληροφορική συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τμημάτων μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κ.ά.). Είναι δυνατή η εισαγωγή αποφοίτων τμημάτων λοιπών συναφών γνωστικών πεδίων (π.χ., Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής), υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί ερευνητικά σε τομέα σχετικό με την Πληροφορική και έχουν ήδη εκπαιδευτεί στις βασικές γνώσεις της Πληροφορικής (π.χ.
  προγραμματισμός Η/Υ, αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα, διακριτά μαθηματικά, κ.λπ.).

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Δικτυωμένα Συστήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων»(Βig Data Driven Networked Systems).