Σπουδές στο Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θεολογική Σχολή

  Τμήμα: Θεολογίας

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3006/08.07.2021

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.theo.auth.gr/el

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός
  Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Σλαβολογία με τους επιμέρους κλάδους της που μελετούν την ιστορία, τη γραμματεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου από τους μέσους χρόνους μέχρι και σήμερα. Επίσης, στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ., μελετώνται οι διαχρονικές ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές σχέσεις του σλαβικού κόσμου με τον Ελληνισμό, ο οποίος (Ελληνισμός) με την ισχυρή παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας των σλαβικών λαών.
  Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εξειδίκευση των φοιτητών/- τριών που θα το παρακολουθήσουν και θα μελετήσουν την ιστορία, τη γραμματεία και τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τη διαχρονική σχέση του με τον ελληνικό κόσμο.
  Οι απόφοιτοι/-ες του Π.Μ.Σ. θα διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση στις θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα γνωστικά του πεδία, η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοούν τον σλαβικό κόσμο, μέσα από την ιστορική του εξέλιξη, καθώς και την παρουσία του στον σύγχρονο κόσμο. Ως εκ τούτου οι απόφοιτοι/-ες του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ερευνητική καριέρα και να εμβαθύνουν τις σπουδές τους σε ζητήματα που αφορούν την ιστορία, τη γλώσσα, τη γραμματεία ή την τέχνη του σλαβικού κόσμου.
  Θα μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε διάφορες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, όπου απαιτείται ειδική γνώση του σλαβικού κόσμου, προκειμένου να καλυφθούν ποικίλες ανάγκες (π.χ. διδακτικές, διπλωματικές, εθνικής ασφάλειας, κ.ά.). Επίσης, θα μπορούν με τις ειδικές γνώσεις τους να ενισχύσουν τον χώρο της δημοσιογραφίας, όπου συχνά απαιτούνται ειδικές γνώσεις προκειμένου να παρουσιαστεί και να ερμηνευτεί η παρουσία των σλαβικών λαών στον σύγχρονο κόσμο.
  Τέλος, θα είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρου της σύγχρονης οικονομίας και του εμπορίου (όπου ο σλαβικός κόσμος κατέχει ιδιαίτερη θέση και μάλιστα για τη χώρα μας, η οποία σε σημαντικό βαθμό έχει προσανατολιστεί προς αυτόν με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς ο κύκλος των συναλλαγών και των εμπορικών σχέσεων).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
  1. Κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και Α.ΤΕ.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του/ της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
  3. Απόφοιτοι/-ες παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολών της Αστυνομίας και λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ισότιμων με τις Σχολές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
  4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» («Studies in the Slavic World: History, Literature, Culture and Diachronic Relations to Hellenism»).

 • Σημειώσεις:

  Εποικοινωνία
  Μεταπτυχιακά Θέματα : κ. Χρυσάνθη Κατσαρού
  email ΠΠΣ: info@theo.auth.gr