Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Νομική

  Τμήμα: Νομικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3645/τ.Β΄/27-8-2018, 1117/τ.Β΄/4-4-2019 3633/τ.Β΄/1-10-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 900

  URL Ιστοσελίδας: https://theory.law.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδικευμένη καλλιέργεια του γνωστικού αντικειμένου «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές», που περιλαμβάνει τα επιμέρους μαθήματα: Ιστορία του Δικαίου, Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δίκαιο και Πληροφορική.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η καλλιέργεια και ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (α) πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και (β) πτυχιούχοι συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Νομικής
  • Κοινωνικών Επιστημών
  • Πολιτικών Επιστημών
  • Οικονομικών Επιστημών
  • Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Διεθνών Σχέσεων
  • Δημόσιας Διοίκησης

 • Σημειώσεις: