Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Νομική

  Τμήμα: Νομικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3679/τ.Β΄/29-8-2018, 3176/τ.Β΄/12-8-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 900

  URL Ιστοσελίδας: http://www.law.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η επιστημονική εμβάθυνση στην μελέτη του Δημοσίου Δικαίου εν γένει, ήτοι του Συνταγματικού, του Διοικητικού, του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου καθώς και της Πολιτικής, της Διοικητικής Επιστήμης και της Συνταγματικής Ιστορίας.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απόκτηση από τους φοιτητές γνώσεων εις βάθος στο δημόσιο δίκαιο, η ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και η εξοικείωσή τους με την προφορική και γραπτή ανάπτυξη επιστημονικών κειμένων στο πεδίο αυτό.

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Νομικής

 • Σημειώσεις: