Εμπορικό Δίκαιο

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Νομική

  Τμήμα: Νομικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3605/τ.Β΄/24-8-2018, 1881/τ.Β΄/28-5-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 900

  URL Ιστοσελίδας: https://commercial.law.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μελέτη και η εις βάθος ανάλυση των σημαντικότερων κλάδων του εμπορικού δικαίου. Οι κλάδοι του Εμπορικού δικαίου που ειδικότερα αποτελούν αντικείμενο του ΠΜΣ είναι: το δίκαιο των εμπορικών εταιριών, το δίκαιο των εμπορικών δικαιοπραξιών, το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο προστασίας καταναλωτή και ηλεκτρονικού εμπορίου, το δίκαιο του τραπεζικού συστήματος και των τραπεζικών συμβάσεων, το ναυτικό δίκαιο και το δίκαιο μεταφοράς.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Νομικής

 • Σημειώσεις: