Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://tsm.ba.uoa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» προσφέρεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (τΔΕΟ, επισπεύδον τμήμα) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Το τΔΕΟ και το τΔΙΓΕΣΕ είναι τμήματα που ιδρύθηκαν το 2019 και έκτοτε καταγράφουν δυναμική πορεία στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με το νέο ΔΠΜΣ επιδιώκεται η συνεργασία και η συμπληρωματικότητα μεταξύ δύο εκ των αρχαιότερων ΑΕΙ της Ελλάδας με σημαντικό αριθμό αποφοίτων από διάφορα επιστημονικά πεδία.

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων, η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή των «Τεχνο-οικονομικών Συστημάτων Διοίκησης». Η εκπαιδευτική προσέγγιση είναι διεπιστημονική, με έμφαση στην τεχνολογική συνιστώσα της διοικητικής επιστήμης και τα σύγχρονα εργαλεία που την υποστηρίζουν με στόχο τη σε βάθος κατάρτιση των συμμετεχόντων και τη δημιουργία των επαγγελματιών του μέλλοντος, ικανών να καλύψουν με επάρκεια αλλά και να παρέμβουν δημιουργικά στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς οικονομίας.

  Οι σύγχρονες (εθνικές και διεθνείς) οικονομικές εξελίξεις και η ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζουν καθοριστικά την παραγωγικότητα, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα και επιβάλλουν μια σφαιρική αντιμετώπιση των διαφόρων πλευρών της παραγωγικής διαδικασίας. Η ικανότητα κινητοποίησης, ελέγχου και αποτελεσματικού συνδυασμού των συντελεστών της παραγωγής απαιτεί βαθιά γνώση τόσο της εξειδικευμένης τεχνολογίας όσο και των ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών κάθε νέου έργου και διαδικασίας για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ή για την παραγωγή νέων προϊόντων, ή έστω και την απλή προσαρμογή ξένων επινοήσεων στην ελληνική πραγματικότητα.

  Ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία έχει διαχρονικά αλλάξει, εξελίσσεται και σίγουρα θα αλλάξει στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της εξελικτικής αυτής πορείας σημειώνονται μεταβάσεις που διαμορφώνονται από την οικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτομία και τις πολιτικές, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο επιδιώκεται η συστημική αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων, η διεθνής ασφάλεια, και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις. Ο ανταγωνισμός διεξάγεται πλέον ανάμεσα σε δίκτυα επιχειρήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Τέτοιες εξελίξεις έχει νόημα να εξετάζονται υπό το πρίσμα της συστηματικής κατανόησης των μεταβάσεων που απαιτούνται.

  Με τον όρο τεχνοοικονομικό σύστημα εννοούμε ένα σύστημα που περιλαμβάνει, εξελίσσει και ολοκληρώνει τις τεχνολογίες παραγωγής και τις οικονομικές συναλλαγές αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις εισροές και τις εκροές του συστήματος.

  Τα τεχνοοικονομικά συστήματα είναι πολύπλοκα, δυναμικά, εξελικτικά και προσαρμοστικά δίκτυα. Μια συνέπεια ενός τέτοιου δυναμικού συστήματος είναι ότι η εξέλιξή τους διέπεται από ορισμένους κανόνες. Στο πλαίσιο της εξελικτικής διάστασης της καινοτομίας, αναδύονται νέες τεχνολογίες, παλιές εξαφανίζονται ή αλλάζουν και δημιουργούνται νέοι δεσμοί. Τα τεχνοοικονομικά συστήματα είναι δίκτυα που αποτελούνται από συντελεστές καθώς και σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι τα δίκτυα χαρακτηρίζονται από διαδικασίες και δομές. Κατά συνέπεια, όσο αλλάζουν οι σχέσεις μεταξύ των συντελεστών, τα δίκτυα βρίσκονται σε κατάσταση συνεχών μετασχηματισμών.

  Το πώς οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί οδηγούν σε διαρθρωτικές αλλαγές στα τεχνοοικονομικά συστήματα καθορίζεται από το γεγονός ότι η βιομηχανική εξέλιξη στα τεχνοοικονομικά συστήματα λαμβάνει χώρα μέσω της ανάπτυξης των επιστημών και της τεχνολογίας. Οι τεχνολογικές αλλαγές είναι αποτέλεσμα των εφαρμογών των επιστημονικών αρχών στις διαδικασίες παραγωγής. Οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε πρακτικές εφαρμογές μέσω τεχνικών, που καθιστούν δυνατή την παραγωγή βασισμένη στην επιστήμη. Στη συνέχεια, η παραγωγή σε κάθε τομέα της οικονομίας χρησιμοποιείται από άλλους τομείς της οικονομίας μέσω διακλαδικών συναλλαγών, οι οποίες στο πλαίσιο της ανάλυσης δικτύων αποτελούν διατομεακές ροές καινοτομίας. Επιπλέον, λόγω των διαβιομηχανικών δεσμών των οικονομιών, μια συστημική προσέγγιση στις μελέτες των τεχνοοικονομικών συστημάτων καθίσταται επιτακτική.

  Η συστημική προσέγγιση για τη μελέτη τεχνοοικονομικών συστημάτων απαιτείται επειδή κανένας μεμονωμένος παράγοντας (επιχείρηση ή οργανισμός) ή η καινοτομία από μόνη της δε θα μπορούσε να εκφράσει όλες τις τεχνολογικές αλλαγές. Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει μια ολιστική άποψη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των παραγόντων του συστήματος. Επιπλέον, η συστημική προσέγγιση, εκ των πραγμάτων, περιλαμβάνει μια εθνική, περιφερειακή ή διεθνή γεωγραφική διάσταση, ενώ και η χρονική διάσταση παίζει καθοριστικό ρόλο.

  Κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ λήφθηκαν υπόψη οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και οι σύγχρονες τάσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και ο τρόπος που όλα αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα, ο σχεδιασμός και η επιτυχής υλοποίηση μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων απαιτεί το συνδυασμό γνώσεων που σχετίζονται τόσο με την αποτελεσματική διοικητικο-οικονομική διαχείριση των διαφόρων σταδίων κάθε τέτοιου έργου όσο και με την άριστη αξιοποίηση των διαθεσίμων τεχνολογιών.

  Τα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης είναι ένας διεπιστημονικός γνωστικός χώρος με στοιχεία από τον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, της οικονομικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων. Καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον μετασχηματίζεται με ολοένα μεγαλύτερη χρήση συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, το διοικητικο-οικονομικό στέλεχος του μέλλοντος καλείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα διαρκώς πιο ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτείται η εξειδικευμένη εκπαίδευση αφενός διοικητικο-οικονομικών στελεχών που να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται ψηφιακά συστήματα που θα επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και, αφετέρου, ικανών μηχανικών με επαρκείς γνώσεις σε οικονομικά και διοικητικά θέματα για την ορθή λήψη αποφάσεων οργάνωσης, ελέγχου και προγραμματισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών. Η απαιτούμενη εκπαιδευτική προσέγγιση έχει εμφανώς διεπιστημονικό χαρακτήρα και, για τον λόγο αυτό, απαιτείται η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών Τμημάτων με διακριτά γνωστικά αντικείμενα, όπως στο παρόν ΔΠΜΣ.

  Το ΔΠΜΣ είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα αλλά και ακαδημαϊκές συνεργασίες στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, στο περιεχόμενο όλων των μαθημάτων περιλαμβάνονται τα τρέχοντα ζητήματα επιχειρησιακού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι σχετικές προτεραιότητες που διαμορφώνονται σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, το ΔΠΜΣ στηρίζεται στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα των εμπλεκόμενων πανεπιστημιακών Τμημάτων και τον κόσμο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι εργασίες που οι φοιτήτριες/φοιτητές θα κληθούν να εκπονήσουν στο πλαίσιο των μαθημάτων αποτελούν μια συνεχή ενασχόληση με την ερευνητική διαδικασία και την αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών για τη διερεύνηση μεθόδων, πλαισίων ανάλυσης και καλών πρακτικών. Στο δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών οι φοιτήτριες/φοιτητές θα παρακολουθήσουν την θεματική ενότητα «Μέθοδοι Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων» προκειμένου να έχουν την κατάλληλη προετοιμασία για τη συγγραφή της ερευνητικής τους εργασίας. Τέλος, το ΔΠΜΣ είναι προσανατολισμένο σε ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και της δημοσίευσης πρωτότυπων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά.

  Ένα σύγχρονο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να έχει πολλαπλή επίδραση: στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στις ατομικές συμπεριφορές, στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, στο οικονομικό γίγνεσθαι. Μια τέτοια προσέγγιση επιχειρείται στο παρόν ΔΠΜΣ: η εκπαίδευση στελεχών που θα προβλέπουν έγκαιρα τις ανάγκες των κοινωνιών, της αγοράς, των επιχειρήσεων και των οργανισμών και θα είναι άρτια καταρτισμένα για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτές.

  Στόχοι του ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης»

  Η βασική φιλοσοφία του ΔΠΜΣ στα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» του ΕΚΠΑ και του ΓΠΑ είναι η προσέγγιση στη σπουδή της Διοίκησης, της Οικονομίας και της Τεχνολογίας, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας.

  Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ των ΕΚΠΑ – ΓΠΑ είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις, προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, και της δημιουργικής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αναπτύσσει, οργανώνει και προσφέρει τη γνώση με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και εφαρμόσιμη. Επίσης προετοιμάζει τους φοιτητές έτσι ώστε να κάνουν την διαφορά μέσα στην αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ηθικές, διοικητικές και κοινωνικές ευθύνες των επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράλληλα προσφέρει στο φοιτητή νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης των οικονομικών και τεχνολογικών θεμάτων. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωση του φοιτητή με τις νέες τεχνολογίες, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων και ενισχύει τη σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη απόκτηση τεχνοοικονομικών δεξιοτήτων.

  Το ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει στους φοιτητές του τις πλέον σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές της διοικητικής επιστήμης, της οικονομικής επιστήμης και της επιστήμης πληροφοριών ειδικεύοντας τους συμμετέχοντες στην διαχείριση έργων, στην επιχειρηματική αναλυτική και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών.

  Το ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης»  στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από εργασίες. Συνεπώς  οι φοιτητές εξοπλίζονται με τεχνικές, αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει η ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους, ανεξαρτήτως σχολής αποφοίτησης, κατεύθυνσης και ειδίκευσης.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)