Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ)

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Τέχνες,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/art-cultural-heritage-development-policies/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο – Σκοπός

  Αντικείμενα του Προγράμματος είναι:

  • Η αισθητικά ενήμερη, διεπιστημονική και κριτική θεώρηση της τέχνης, της πολιτιστικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και του Ελληνικού πολιτισμού ευρύτερα, η οποία περιλαμβάνει αστικά και περιφερειακά περιβάλλοντα πλούσια σε φυσική και ανθρωπογενή καλλονή, καθώς και σε πολιτιστικά και αισθητικά αγαθά.
  • Η προβολή του ελληνικού αστικού και περιφερειακού τοπίου ως παλίμψηστου ιστορίας, φύσης και τέχνης προς προστασία και ανάδειξη.
  • Η καλλιέργεια μεθόδων θεωρητικής, αισθητικής και τεχνολογικής ανάδειξης, καθώς και χωρικού σχεδιασμού ποιοτικά κατάλληλου για το ελληνικό τοπίο ως πνευματικό γεγονός και ως υλική υπόσταση.
  • Η προσέγγιση της αναπτυξιακής διάστασης της ελληνικής τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.

  Το Πρόγραμμα σκοπεί να συμβάλει εκπαιδευτικά και ερευνητικά στα εξής:

  • Συγκριτική ανακεφαλαίωση της ελληνικής τέχνης και δημιουργίας όλων των περιόδων σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον κατά τις νεότερες ιστορικά περιόδους. Σημερινά ζητήματα ερμηνείας.
  • Πολύπλευρη αξιολόγηση και ανάδειξη της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλλιέργεια περιβαλλοντικά ευαίσθητης συνθετικής και δημιουργικής στάσης απέναντι στην ελληνική στρωματογραφία (μνημεία, καλλιτεχνήματα, πολιτιστικά τοπία, αρχιτεκτονικά στοιχεία ή σύνολα) που εγγράφεται στον σημερινό αστικό ιστό και στον περιφερειακό χώρο.
  • Σύνδεση θεωρίας και πράξης για την υλοποίηση νέας καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής δημιουργίας σε αρμονικό διάλογο με τα αστικά παλίμψηστα διαφορετικών εποχών και ύφους.
  • Μουσειακή ανάδειξη της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω αντίστοιχης εκπαίδευσης και προβολής.
  • Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με αναπτυξιακή στόχευση, μέσω καλά σχεδιασμένου πολιτιστικού τουρισμού.
  • Συμβολή στην εναρμόνιση των εντάσεων μεταξύ αφ’ ενός της κατασκευαστικής δραστηριότητας μεγάλης κλίμακας και αφ’ ετέρου της προστασίας της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου με απώτερο στόχο την προάσπιση και διαιώνιση σημαντικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της ελληνικής τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017). Για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική.

  *πανεπιστημίων και ΤΕΙ

  Σημείωση:

  Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

  Με τον όρο  Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

  *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

  Διευκρινίζεται ότι στο Π.ΜΣ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
  Τηλ.: 2610 367336
  E-mail:  tep@eap.gr

  Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών
  Τηλ.: 2610 367600
  E-mail: info@eap.gr