Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Εξ' αποστάσεως, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Ψυχολογία

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/applied-developmental-psychology/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος

  Η Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό πεδίο το οποίο εστιάζει στις προεκτάσεις των θεωριών της ανάπτυξης και των ευρημάτων της σχετικής έρευνας στην ενίσχυση των θετικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα. Με βάση την υπάρχουσα γνώση και τις μεθόδους έρευνας της αναπτυξιακής επιστήμης επιδιώκει, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης αλλά και αξιολόγησης παρεμβάσεων σε ποικίλα πλαίσια (όπως αυτά της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής πολιτικής) την υποστήριξη ατόμων που διαφοροποιούνται ως προς την κοινωνική-πολιτισμική τους προέλευση και τις συναισθηματικές ή και γνωστικές δεξιότητές τους. Απώτερος στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι τόσο η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, όσο και η ενδυνάμωση του ατόμου στα ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία δρα και αναπτύσσεται.

  Σκοπός

  Βασικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» είναι οι φοιτητές/ήτριες να οικοδομήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση των αναγκών του αναπτυσσόμενου ατόμου σε όλες τις αναπτυξιακές περιόδους. Μέσω συστηματικής εκπαίδευσης σε επίπεδο θεωρίας, έρευνας, και πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/ριες θα αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρία στην εφαρμογή των γνώσεων και των τεκμηριωμένων ερευνητικά πρακτικών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που το άτομο αντιμετωπίζει στα ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία η πολυδιάστατη ανάπτυξή του πραγματώνεται.

  Στόχοι

  Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες:

  • εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα
   • (α) ψυχολογικής ανάπτυξης των ατόμων προσχολικής, σχολικής, εφηβικής και νεανικής ηλικίας, όπως αυτή πραγματώνεται στα ποικίλα κοινωνικά πλαίσια
   • (β) μάθησης και των εφαρμογών της σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια
   • (γ) διαχείρισης και αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζει το αναπτυσσόμενο άτομο, μέσω προγραμμάτων παρέμβασης για την προαγωγή της ψυχολογικής ανάπτυξης και υγείας
  • δεξιότητες οι οποίες θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές να εφαρμόσουν με κριτικό και αναστοχαστικό τρόπο τις αρχές και τις μεθόδους της αναπτυξιακής ψυχολογίας σε ποικίλα πλαίσια (π.χ. κλινικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά κ.ά.)
  • ενημερότητα σχετικά με τις κατάλληλες, για κάθε πλαίσιο, αρχές επιστημονικής δεοντολογίας, δυνατότητα να αξιοποιούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων και παρεμβάσεων για παιδιά, εφήβους, νέους και οικογένειες
  • δυνατότητα να αξιοποιούν εξειδικευμένες γνώσεις για την προώθηση της επιτυχίας των παιδιών και των νεαρών ατόμων, ιδίως εκείνων που διατρέχουν κάποιον κίνδυνο για την ομαλή πορεία της ανάπτυξης τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες/αντιξοότητες
  • γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διεξαγωγής έρευνας
  • συμμετοχή σε δράσεις οι οποίες οργανώνονται από δομές/υπηρεσίες υγείας ή πρόνοιας ή εκπαίδευσης που απευθύνονται ιδιαίτερα σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες
  • επάρκεια για συμμετοχή σε προγράμματα ή πλαίσια εργασίας που εστιάζουν στην ευημερία του αναπτυσσόμενου ατόμου, όπως αυτά της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας κ.ά..

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Προϋποθέσεις εισαγωγής

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί:

  (α) σε ποσοστό 40% (30 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Ψυχολογίας, πρώην τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, καθώς και Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών,

  (β) σε ποσοστό 40% (30 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Φροντίδας & αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία (πρώην Βρεφονηπιοκομίας),

  (γ) σε ποσοστό 20% (15 θέσεις) απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου τμήματος με την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό  είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η οποία θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

  Για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, αποδεικνυόμενη υποχρεωτικά με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η επιτυχής παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

  Σημείωση:

  Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

  α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής2.

  β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής2. Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

  Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

  Διευκρινίζεται ότι στο Π.ΜΣ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  *Από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, η Θ.Ε. ΕΚΠ50 «Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει την συγκεκριμένη προϋπόθεση.

 • Ειδικεύσεις:

  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367314
  Ε-mail: eaps@eap.gr