Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη – INF_INT

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

  Τμήμα: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Φυσικές Επιστήμες,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1913/30.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.upatras.gr/el/node/7809

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Ο τομέας των Συστημάτων Επεξεργασίας Σήματος/Πληροφορίας και της Μηχανικής Μάθησης και Νοημοσύνης είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας. Ο εν λόγω τομέας έχει κεντρικό ρόλο στην επεξεργασία, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων με εφαρμογές που καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας αλλά και της καθημερινής ζωής των πολιτών. Η ύπαρξη ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού από διασυνδεδεμένες συσκευές, μιας τεράστιας ποικιλίας μορφών της πληροφορίας (σήματα, δεδομένα κλπ), καθώς επίσης και αναρίθμητων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και συσκευών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη βαθιάς κατανόησής του.

  Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών και συστημάτων για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών της βιομηχανίας σε θέματα επεξεργασίας σήματος/πληροφορίας και μηχανικής μάθησης/νοημοσύνης. Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» θα λειτουργεί ως πυρήνας εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, του οποίου το κύρος και η χρησιμότητα θα επεκτείνεται πέραν των ορίων του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ελλάδας γενικότερα, αποτελώντας πόλο έλξης τόσο Ελλήνων όσο και Αλλοδαπών πτυχιούχων/διπλωματούχων.

  Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» έχει σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων, και εφαρμογών των συστημάτων επεξεργασίας σήματος/πληροφορίας και της μηχανικής μάθησης/νοημοσύνης, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας και ανάπτυξης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Στόχοι του ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» είναι:

  Η πλήρης προετοιμασία μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα συστημάτων επεξεργασίας σήματος/πληροφορίας και μηχανικής μάθησης/νοημοσύνης για επαγγελματική ή ερευνητική/ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  Η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και την πανεπιστημιακή κοινότητα για την κάλυψη ειδικών αναγκών σε θέματα συστημάτων επεξεργασίας σήματος / πληροφορίας και μηχανικής μάθησης / νοημοσύνης.
  Η αξιοποίηση της υποδομής που θα δημιουργηθεί για την επέκταση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και του ρόλου των Πανεπιστημίων, με οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης προς τις εταιρείες, τη βιομηχανία, και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς επίσης, με την οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σε περιοχές και εφαρμογές σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.
  Η δημιουργία υποδομών σε τεχνολογία και προσωπικό για την υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής του και του ανθρώπινου δυναμικού που θα πλαισιώνει το ΔΠΜΣ. Τα ανταγωνιστικά αυτά προγράμματα με τη σειρά τους θα στηρίζουν εμμέσως οικονομικά το ΔΠΜΣ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία
  επιλογής, απόφοιτοι Τμημάτων:  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

  • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
  • Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
  • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
   καθώς και άλλων συναφών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το Δίπλωμα ή το Πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Μπορούν να υποβάλουν και όσοι κατά τη στιγμή της αίτησής τους οφείλουν το πολύ μέχρι 5 μαθήματα ή/και τη διπλωματική τους εργασία. Σε περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν, μέχρι τη λήξη των εγγραφών, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά περάτωσης σπουδών.
   Επιπλέον των 25 εισακτέων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ και κατόπιν έγκρισης σχετικών συμφωνιών από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, μπορεί να επιλέγονται μέχρι πέντε (5) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για θέσεις στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ καθώς και όσοι έχουν υποτροφία από Ελληνικό ή Διεθνή Οργανισμό.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΜΔΕ) σε «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ.: 2610-996945-40,
  e-mail: secretary@ceid.upatras.gr