Σύγχρονες Ασυρματες Επικοινωνίες

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Οικονομίας και Τεχνολογίας

  Τμήμα: Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 1720/17.5.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://wireless.uop.gr/

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
  Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών
  Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμέ-
  νου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων
  ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.