Επιστήμη Υπολογιστών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Οικονομίας και Τεχνολογίας

  Τμήμα: Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2060/7.6.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://dit.uop.gr/index.php/el/grad-msc-el?id=357

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του ΠΜΣ