Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Θρησκεία και Θεολογία,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Φυσικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3068/31.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: http://msc-ditrep.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο-Σκοπός

  Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στο διαθεματικό επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

  • στην καλλιέργεια απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών μάθησης,
  • στη διαμόρφωση ειδικών στον τομέα της εκπαιδευτικής ψηφιακής τεχνολογίας για τη στελέχωση δομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμών, επιχειρήσεων, φορέων διαμόρφωσης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών και άλλων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
  • στην προετοιμασία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης,
  • στην επίτευξη υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής θεωρητικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με άρτια τεχνολογική εξειδίκευση που θα οδηγήσει τους αποφοίτους στην ανάπτυξη της ικανότητας και των απαραίτητων δεξιοτήτων κριτικής και ερευνητικής σκέψης, σύνδεσης της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική, ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική σταδιοδρομία στο χώρο των μαθησιακών τεχνολογιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:

  1. στην εισαγωγή των φοιτητών του στις θεωρίες της μάθησης και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική,
  2. στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αποφοίτων του σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σύγχρονη έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης και στις τεχνικές και μεθόδους της Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας, ώστε να γνωρίζουν σε θεωρητικό επίπεδο ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την επιστημονική έρευνα και ποια τα συγκεκριμένα εργαλεία με τη συνδρομή των οποίων θα καταρτίζουν αξιόπιστες ερευνητικές εργασίες,
  3. στην απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής καινοτομικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων με αξιοποίηση συμβατικών αλλά και αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών,
  4. στην εξοικείωση των φοιτητών με την τεχνολογία και τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης,
  5. στην εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές του σχεδιασμού και στην αξιοποίηση των διαφόρων εργαλείων συγγραφής και ανάπτυξης τεχνολογικά προηγμένου διαδραστικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακά παιχνίδια, προσομοιώσεις, εικονικοί κόσμοι),
  6. στην εισαγωγή των φοιτητών στα διαπροσωπικά και κοινωνικά πλαίσια μέσα στα οποία πραγματοποιείται η καινοτομία στην εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων ψηφιακών και οπτικοακουστικών τεχνολογιών και
  7. στην αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών για το σχεδιασμό και σύνθεση σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ήΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»  μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

  Ο τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
  • Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • Σημειώσεις:

  ΦΕΚ Τεύχος B’ 965/21.03.2020 ….  εγκρίνει την αναγνώριση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας (ΑΣΠΑΙΤΕ), ως ΔΠΜΣ που ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του.