Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη – Pharmaceutical Law: Legislation and Practice

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2514/14.06.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι το Φαρμακευτικό Δίκαιο, όπως έχει διαμορφωθεί στο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και εφαρμόζεται στην πράξη. Στον όρο «Φαρμακευτικό Δίκαιο» για τις ανάγκες του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται νόμοι, διατάξεις και κάθε άλλου είδους ρύθμιση ή απόφαση αρμόδιας αρχής που αφορά στην παραγωγή, διάθεση, εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων κάθε είδους, όπως και λοιπών παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και στις υπόλοιπες χώρες.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ.
  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο παραπάνω πεδίο, ο εφοδιασμός και η ενίσχυση των μεταπτυχιακών φοιτητών1
  με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτό, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.
  Πιο συγκεκριμένα, σκοποί του προγράμματος είναι:
  1) Να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει δικαστικούς λειτουργούς που χειρίζονται ως εισαγγελείς ή δικαστές υποθέσεις, που απαιτούν προσέγγιση και ερμηνεία ρυθμίσεων του δημόσιου και ιδιωτικού φαρμακευτικού δικαίου, καθώς και νομικούς/δικηγόρους για το χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με το πολυσχιδές φαρμακευτικό δίκαιο στην Ελλάδα, την Ε.Ε., ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη νομική συνδρομή σε φαρμακεία, φαρμακευτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες παραγωγής
  φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και σε συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, φαρμακαποθήκες και επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φαρμάκων/
  παραφαρμακευτικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιείται ενδελεχής ερμηνεία καίριων ζητημάτων του φαρμακευτικού δικαίου με μεγάλη πρακτική σημασία, όπως, ενδεικτικά, ζητήματα χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τιμολογήσεις κ.λπ.
  2) Να παράσχει σε αποφοίτους Τμημάτων Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Σχολής Δημόσιας Υγείας και λοιπών επιστημών υγείας, όπως και σε αποφοίτους Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.λπ. τις απαιτούμενες γνώσεις φαρμακευτικού δικαίου που είναι απολύτως αναγκαίες για την απασχόλησή τους σε θέσεις ευθύνης σε φαρμακεία της κοινότητας και των νοσοκομείων, στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας (από την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων/παραφαρμακευτικών προϊόντων μέχρι την κυκλοφορία, εμπορία και διάθεση αυτών).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής και λοιπών Επιστημών Υγείας, Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και λοιπών Επιστημών που σχετίζονται με τη λειτουργία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη (τίτλος στην αγγλική γλώσσα “Pharmaceutical
  Law: Legislation and Practice”)». Το προτεινόμενο πρόγραμμα Δ.Π.Μ.Σ. δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.