Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

  Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την Πλήρη φοίτηση, 4 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος,Φυσικές Επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1609/09.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.upatras.gr/el/node/7811

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο το σχεδιασμό υποδομών όπως είναι κτίρια, γέφυρες, φράγματα, γεωτεχνικά έργα, συγκοινωνιακές υποδομές, υδραυλικά έργα, έργα προστασίας περιβάλλοντος κ.ά., κατά τρόπο ώστε αυτές να είναι ανθεκτικές, βιώσιμες και να λειτουργούν κατά αποτελεσματικό τρόπο. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τις θεωρητικές αρχές του σχεδιασμού όσο και την εμπειρία που πηγάζει από την υλοποίηση αντίστοιχων υποδομών. Η εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος παρέχεται στις παρακάτω τρεις ειδικεύσεις:
  Ειδίκευση Α’: Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας.
  Ειδίκευση Β’: Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές και
  Ειδίκευση Γ’: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Διαχείρισης Έργων

  Σκοπός του προγράμματος είναι:
  α. η εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
  β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα αντικείμενα αυτά,
  γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο για την παραγωγή ανθεκτικών βιώσιμων και ευφυών υποδομών, να διεξάγουν ανεξάρτητη και πρωτότυπη έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ. και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
  δ. η παραγωγή επαγγελματικών στελεχών που έχουν τα εφόδια να εργαστούν ως στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

  (α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και  Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. Υποψήφιοι μη Πολιτικοί Μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, οφείλουν, εφόσον προεπιλεγούν, να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα (4) προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος, ενώ απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών σε έξι (6) προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος πριν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

  (β) Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών των Τμημάτων της παραγράφου (α) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απονομή του διπλώματος ή του πτυχίου τους μέχρι την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου του ΠΜΣ. Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών Τμημάτων μη Πολιτικών Μηχανικών, για τους οποίους κατά την προεπιλογή τους έχουν καθορισθεί εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις  των μαθημάτων αυτών

 • Ειδικεύσεις:

  Ειδίκευση Α’: Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
  Ειδίκευση Β’: Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
  Ειδίκευση Γ’: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Διαχείρισης Έργων

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail : civil@upatras.gr
  τηλ: 2610 996502