Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2969/24.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://mahep-upatras.gr/index.php

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Δ.Δ.ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται, αφενός, με την πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης ως αυτοτελούς επιστημονικού κλάδου της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών της εκπαίδευσης, αφετέρου, με την ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνικού θεσμού και ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και με την ανάλυση των συναφών ζητημάτων σε διεπιστημονική βάση.

  Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Δ.ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των νέων θεσμών και των νέων δομών που αναπτύσσονται για την εφαρμογή των νέων πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. φορείς κυβερνητικής πολιτικής (πχ. Υπουργείο Παιδείας, ΙΚΥ, κτλ), φορείς διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας (πχ ΑΔΙΠ, ΕΟΠΠΕΠ, κτλ), φορείς εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αντίστοιχες καινοτόμες δομές στο εσωτερικό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, όπως οι ΜΟΔΙΠ, οι ΔΑΣΤΑ, γραφεία ψυχολογικής στήριξης και προσανατολισμού κλπ.).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Δ.ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

  Οι βασικές ομάδες-στόχος στους οποίους απευθύνεται το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι δύο:

  Α. Οι επαγγελματίες του χώρου (διοικητικά ή και επιστημονικά στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε φορείς σχετικούς με ανώτατη εκπαίδευση, όπως π.χ. ΑΔΙΠ, ΕΣΥΠ, αλλά και Υπουργείο Παιδείας) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και θεωρητικές βάσεις σε θέματα πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και εν γένει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και τις γνώσεις τους σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.

  Β. νέοι πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο προκειμένου είτε να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία συνεχίζοντας για διδακτορικές σπουδές με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές είτε να αποκτήσουν συναφείς προοπτικές απασχόλησης ως επαγγελματίες του χώρου δεδομένου ότι δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη σε νέες δομές και νέους φορείς εντός και εκτός ανωτάτων ιδρυμάτων (π.χ. φορείς κυβερνητικής πολιτικής, φορείς διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας, φορείς εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αντίστοιχες αλλά και λοιπές καινοτόμες δομές στο εσωτερικό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, όπως είναι να γραφεία σταδιοδρομίας, στήριξης της φοίτησης και της διδασκαλίας, κλπ.)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Dept. of Primary Education University of the Aegean
  Social and Education Policy University of Peloponnese

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου
  Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mahep@upatras.gr ή στα τηλέφωνα
  2610-969700-5.
  Γενικές πληροφορίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. https://mahep-upatras.gr
  https://www.facebook.com/HigherEducationPolicyMaster/