Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 4302/28.09.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: https://mscmidwi.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» με δύο κατευθύνσεις:

  1. Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Primary Midwifery Care) και
  2. Τεχνολογία στην Μαιευτική (Technology in Midwifery)

  Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στην μαιευτική φροντίδα που παρέχεται κατά την περιγεννητική περίοδο καθώς επίσης και η δημιουργία επαγγελματιών υγείας με γνώσεις φροντίδας κατά την ίδια περίοδο στην κοινότητα.

  Στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παρακολούθησης του εμβρύου με τη χρήση της τεχνολογίας και η προσφορά γνώσεων στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην κοινότητα σε τομείς που έχουν να κάνουν με τη ψυχική και σωματική προετοιμασία των εγκύων γυναικών.

  Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Π.Μ.Σ. ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν προγράμματα κοινοτικής μαιευτικής φροντίδας καθώς και να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν στην μαιευτική τα μέσα που παρέχει η τεχνολογία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Μαιευτικής και Ιατρικής, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), στην Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα (Master of Science in Advanced and Evidence Based Midwifery Care), με δύο κατευθύνσεις:
  Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Community Midwifery Care) και
  Τεχνολογία στην Μαιευτική (Technology in Midwifery)».