Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3235/08.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2700

  URL Ιστοσελίδας: https://fst.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.
  Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και να επιτρέψει στο φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης της ασφάλειας, πειραματικού
  σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στη διάρκεια της σπουδής, ο φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει σύγχρονες βιομηχανικές τεχνικές, αναλυτικές και αισθητηριακές μεθόδους ελέγχου και πρακτικές προορατικής μοντελοποίησης, διεθνή πρότυπα διαχείρισης της
  ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στα προϊόντα διατροφής. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και αναθέσεις εργασιών, εποπτευόμενη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
  Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
  • Η απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων.
  • Η εκτίμηση και οι λεπτομέρειες των επιδράσεων των συστατικών, της δομής και σύνθεσης στη συνολική ποιότητα των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων.
  • Η ανάπτυξη ικανότητας να ταυτοποιούν και εκτιμούν αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, την εκλογή των καταλλήλων μεθόδων και την κριτική αξιολόγηση της σημασίας των πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής.
  • Η ανάπτυξη ικανότητας εργασίας με πραγματικά προβλήματα και υπόδειξης λύσεων σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου έρευνας επί της επιστήμης των τροφίμων, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως και στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης.
  Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης:
  • Στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.
  • Στην προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού από άλλα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια ή/και στη δημοσίευση σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.
  • Στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές.
  • Στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων τόσο σε επιστημονικές όσο και σε επαγγελματικές αναζητήσεις τους.
  Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσοντας τη διεθνή τεχνογνωσία και βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Διατροφής και Διαιτολογίας, Κτηνιατρικής και άλλων συναφών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5385529