Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ

  Τμήμα: Νομικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄1897/25-05-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής1 καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.