Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολής Δημόσιας Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4163/28.09.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2250

  URL Ιστοσελίδας: https://pcheld.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο -Σκοπός 

  Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο « Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία » παρέχει εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας, της αυτονομίας και της προστασίας της αξιοπρέπειας σε άτομα τρίτης ηλικία καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τον σκοπό αυτό.  

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση με στόχο την παροχή γνώσεων στους φοιτητές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τη διεπιστημονική προσέγγιση της προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων καθώς και την ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών και δράσεων. 

  Δεξιότητες

  Οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ θα εκπαιδευθούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή δράσεων που θα βοηθούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας να παραμείνουν δραστήρια και ενεργοί πολίτες, να ζήσουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην ενημέρωση για την προαγωγή και προστασία της υγείας τους. 

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:

  -Στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων  ώστε να παραμείνουν αυτόνομα και δραστήρια.

  -Στην προαγωγή υγείας και πρόληψης νόσων στη  τρίτη ηλικία.

  -Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

  Επαγγελματικά προσόντα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:
  -Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στον τομέα της προαγωγής υγείας στην τρίτη ηλικία και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου  των φοιτητών.
  -Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και προώθηση εισαγωγής καινοτόμων επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων.
  -Ανάδειξη  της νοσηρότητας και της πολυπλοκότητας της υγειονομικής περίθαλψης στην τρίτη ηλικία.

  -Ανάδειξη  εφαρμοσμένων  προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στην τρίτη ηλικία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιοϊατρικών επιστημών, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Κοινωνικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών επιστημόνων με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» (Health Promotion in Third Age) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» και αγγλικό τίτλο: «Ηealth Pomotion in Third Age».

 • Σημειώσεις:

  Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας μπορεί να εγκρίνει παράταση διάρκειας φοίτησης στο Π.Μ.Σ. μέχρι δυο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, για την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει κάνει έγγραφη αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος (το λιγότερο δύο μήνες πριν το πέρας του 3ου εξαμήνου), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι αίτησης της παράτασης. Κατά συνέπεια, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

  Αναστασία Μπαρμπούνη
  Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας

  abarbouni@uniwa.gr

  Τηλ: 213 20 10 255

  Γραμματεία Μεταπτυχιακού:

  Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 115 21

  Τηλ.: 213 20 10 261

  Email: master.elderly@uniwa.gr