Δημόσια Υγεία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Δημόσιας Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3988/17.09.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://mdy.uniwa.gr/mdyprogram/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ν.4610/2019) με μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία, έμπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία, οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

  «ΠΜΣ Δημόσια Υγεία»
  «MSc in Public Health»

  με 120 Εκπαιδευτικές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τρεις (3) ειδικεύσεις.

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στην επιστήμη και στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση και προσανατολισμό στη διδακτική και ερευνητική αριστεία. Η Δημόσια Υγεία αποτελεί σημαντικό γνωστικό πεδίο, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον υγειονομικό, παραγωγικό, ασφαλιστικό και κοινωνικό προσανατολισμό της χώρας. Οι δημογραφικές, επιδημιολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις υπαγορεύουν τον επαναπροσδιορισμό των μέσων και των στρατηγικών επίτευξης σύγχρονων μέτρων και πολιτικών που θα προστατεύουν και θα προάγουν τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, καθώς η χώρα εξέρχεται από την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών και πλήττεται από την  κοινωνία και την οικονομία θέτουν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές του υγειονομικού συστήματος, τίθεται υπό έρευνα και επαναπροσδιορισμό το σύνολο των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής δημόσιας υγείας και της ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα.

  Ειδικότερα, ο καθορισμός προτεραιοτήτων στον υγειονομικό τομέα, η διαμόρφωση θέσεων για την υγειονομική μεταρρύθμιση και η χάραξη στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων απαιτούν πρωτίστως τεκμηρίωση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.
  Η ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό και παρακολούθηση της προόδου του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας και η αναζήτηση μέτρων για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης, πρέπει να αποτελέσουν προϊόν ενός γόνιμου διαλόγου, υπό το πρίσμα της ισότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, με στόχο την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα.

  Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η στελέχωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας με επαγγελματίες, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που δημιουργεί η εξέλιξη του τομέα της δημόσιας υγείας και η αλλαγή του υγειονομικού και κοινωνικού προτύπου σε εθνικό
  και διεθνές επίπεδο. Στελέχη που θα αντιλαμβάνονται τη Δημόσια Υγεία ως καθολική παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας, ικανά όχι μόνον να επιτυγχάνουν τους αναμενόμενους στόχους σε σχέση με την υγεία του πληθυσμού, αλλά
  που θα επιδεικνύουν δέσμευση και πίστη στο αγαθό της δημόσιας υγείας, συμμόρφωση με συγκεκριμένες αξίες σε σχέση με το κοινωνικό όφελος και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

  Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των λειτουργών Δημόσιας Υγείας και στην εκπαίδευση τους σε σχέση με την πρόληψη των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νόσων, την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευζωίας του γενικού πληθυσμού, των ευάλωτων πληθυσμιακών υποομάδων, καθώς και της σχολικής υγείας.

  Ειδικότερα, η διεπιστημονική και διατομεακή εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από το Π.Μ.Σ., καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων, ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης στρατηγικών και χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας και στην καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την προώθηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών, παρεμβάσεων υποστήριξης και αποτελεσματικής διαχείρισης των σύγχρονων προκλήσεων του διευρυμένου πεδίου της Δημόσιας Υγείας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται σήμερα απαραίτητες για τους λειτουργούς των φορέων Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  To Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δημόσια Υγεία» απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, στην Ελλάδα και διεθνώς, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο ευρύτερο πεδίο της προστασίας, της πρόληψης και της προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας και στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

 • Ειδικεύσεις:

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Υγεία», με Ειδίκευση:
  1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (PublicHealth Science and Policy) ή
  2. Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία(Infectious Diseases – Public Health Laboratories) ή
  3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία (Health Promotion of Children and Adolescents – School Health)

 • Σημειώσεις:

  Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

  Βασιλάκου Ναΐρ – Τόνια

  213 20 10 283

  tvasilakou@uniwa.gr

  Γραμματεία ΠΜΣ Δημόσια Υγεία:

  Σταθάκη Μαρία

   213 20 10 207

  mstathaki@uniwa.gr

   Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196